Årsrapport 2017 Goodtech

Menneske, samfunn og miljø

Å bidra til et mer bærekraftig samfunn ved hjelp av teknologi er og har alltid vært grunntanken i Goodtechs virksomhet. Vi tilfører verdi til våre kunder og samfunnet ved at vi leverer løsninger og tjenester som forbedrer miljøet, kraftforsyningen og industrien, samt bidrar til en mer effektiv, sikker og miljøvennlig produksjon. Vi skal utøve vår virksomhet basert på en høy etisk standard. HMS og compliance er en del av vår kultur, og vi har en nullvisjon for skader og ulykker.

Goodtechs overordnede mål og strategier, retningslinjer og arbeidsmetodikk skal sikre at virksomheten drives på en ansvarsfull måte i henhold til våre kunders, medarbeideres, leverandørers, aksjeeieres og andre interessenters krav.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Goodtech

Goodtech har etablert HMS-policy og -målsetninger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Goodtechs målsetninger og leveregler inngår i konsernets håndbøker som er tilgjengelig for alle ansatte.

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe målbevisst med å etablere gode rutiner, etterlevelse samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål.

Helse, miljø og sikkerhet skal være en integrert del av Goodtechs forretningsdrift.

Det er etablert arbeidsmiljøutvalg og verneombud i tråd med gjeldende lover.

Medarbeidersamtaler holdes årlig der arbeidsmiljøspørsmål er en viktig del og en del som skal rapporteres dersom risiko eller misforhold kommer frem. Det er utarbeidet felles retningslinjer for både medarbeidersamtaler og lønnssamtaler som gjelder for hele konsernet.

Etiske retningslinjer, likestilling og mangfold

I Goodtech skal vi ha en høy etisk standard i vår forretningsvirksomhet. Dette er nedfelt i våre overordnede etiske retningslinjer.

Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Goodtech har nulltoleranse for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Konsernets etiske retningslinjer beskriver integritet, omdømme og mulige interessekonflikter herunder forholdet mellom ansatte, kunder og leverandører.  

Goodtech er opptatt av å fremme en bedriftskultur der alle ansatte skal identifisere seg med og etterleve disse retningslinjene.

Compliance-programmet i Goodtech skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av de etiske retningslinjene, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på selskapets etiske retningslinjer. 

Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å gjennomføre tiltak, som med hensyn til våre ressurser, kreves for at våre medarbeidere skal kunne forene jobb og familie. Goodtech fordømmer alle former for seksuell trakassering. Trakassering på grunn av kjønn er en alvorlig trussel mot medarbeidernes arbeidsmiljø, arbeidsklima, arbeidsglede, helse og muligheter til utvikling i arbeidet.      

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører. For å tydeliggjøre hva Goodtech forventer av våre samarbeidspartnere og leverandører, er det utarbeidet egne retningslinjer for etisk handel som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.     

Konsernet har etablerte varslingsrutiner og oppfordrer til aktiv bruk av varslingssystemet ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører. Varsling kan gjøres anonymt via elektronisk portal, også til styret utenom ledelsen.

Goodtech har ansattevalgte styremedlemmer i konsernstyret.  Disse velges av og blant alle konsernets ansatte gjennom etablerte valgkretser. Goodtech har løpende dialog med ansattes fagforeninger i saker som berører konsernets arbeidstakere.

Goodtech anser at tilfredse medarbeidere og et bra arbeidsmiljø henger sammen, og bedriftens behov må balanseres mot familiens behov og tilrettelegger så langt det lar seg gjøre for fleksible praktiske løsninger for småbarnsfamiliers individuelle behov eller ved sykdom i familien. Vi registrerer med tilfredshet at også menn tar større ansvar for dette.

alt

Ytre miljø og samfunnsansvar

I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved at vi leverer løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Dette er vår viktigste og mest varige miljøpåvirkning.

Samtidig skal vi arbeide aktivt for å minske miljøbelastningen av vår virksomhet.

Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling som kan bidra til reduserte utslipp. Målet er å øke våre kunders verdiskaping gjennom å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energibehovet og gir lavest mulig miljøbelastning.

Goodtech bidrar gjennom dette positivt til det ytre miljøet og tilfører verdi til samfunnet gjennom sin kjernevirksomhet.  Dette gjør seg gjeldende hos storforbrukere av energi i industri og bygg, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikke-, prosess- og avløpsvann.

Goodtech har identifisert og valgt noen vesentlige miljøaspekter som vi arbeider med:

  • Valg av energieffektive løsninger som reduserer kundenes energiforbruk
  • Velger helse- og miljøvennlige produkter og materiell
  • Håndtering av avfall på best mulig måte ut i fra lokale forutsetninger, gjenbruk og gjenvinning
  • Minimere bruk av kjemikalieprodukter og valg av slike ut fra et helse- og miljøperspektiv

Kvalitet og sertifiseringer

Kontinuerlig forbedring skal være en integrert måte vi driver vår virksomhet på. Dette skal komme både våre kunder og oss selv til gode gjennom bedre løsninger og leveranser. Vi skal streve etter å være bedre i morgen enn vi er i dag. Dette skal vi oppnå ved at:

Det overordnede kvalitetsansvaret ligger hos ledelsen, og alle ansatte skal til enhver tid følge relevante krav som er definert i selskapets retningslinjer og arbeidsprosesser

Vi skal ha et ledelsessystem som sikrer at vi oppfyller myndighetenes, kundenes og andre interessenters krav, og som bidrar til samhandling og effektiv gjennomføring av våre oppdrag

Vi skal fremme et arbeidsmiljø som oppfordrer til systematisk forbedring og som fører til at kvalitetsarbeid er naturlig integrert i alle medarbeideres arbeidsdag. Vi skal kontinuerlig evaluere våre prestasjoner og hente ut læring for å forbedre oss.

Vi skal evaluere våre mål og prioritere vårt forbedringsarbeid slik at vi oppnår varige forbedringer og skaper verdi for våre kunder

Goodtech AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, mens Goodtech Solutions AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

I tillegg innehas det godkjenninger for å ta oppdrag innen olje- og gassindustrien samt kraftindustrien ved at man deltar i prekvalifiseringsordninger som Sellihcas og Achilles.