Årsrapport 2017 Goodtech

Nøkkeltall

alt

 

 Ordre- og resultattall (MNOK)    2014 2015 2016 2017
 Salgsinntekter   638,8 698,3 704,2 688,7
 EBITDA   6,0 0,7 -12,9 3,0
 EBITDA %   1,0 % 0,1 % -1,8 % 0,4 %
 Resultat før skatt (EBT)   -24,7 -79,1 -60,6 -15,2
 EBT %   -3,9 % -11,3 % -8,6 % -2,2 %
 Resultat etter skatt for videreført virksomhet   -12,2 -74,0 -61,2 -14,8
 Årsresultat   -21,7 -169,5 -25,2 -15,1
 Ordrereserve 31.12   363,3 416,8 346,2 273,0
           
 Kontantstrøm          
 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   59,9 4,5 -2,6 -0,4
           
 Balanse           
 Totale eiendeler   1570,8 663,7 584,4 518,7
 Egenkapital   686,5 341,7 308,6 297,8
 Egenkapitalandel   43,7 % 51,5 % 52,8 % 57,4 %
 Egenkapitalrentabilitet   -1,7 % -14,4 % -18,8 % -4,9 %
 Netto rentebærende gjeld / (-fordring)   178,1 34,5 -26,7 -20,4
 Netto gjeldsgrad   25,9 % 10,1 % -8,7 % -6,8 %
 Likviditetsgrad   0,91 1,24 1,28 1,04
           
 Aksjen          
 Aksjekurs 31.12 (kr)   12,00 10,75 7,00 6,53
 Resultat per aksje (kr)   -0,68 -5,28 -1,13 -0,68
 Utbytte per aksje (kr)   - - - -
           
 Ansatte          
 Antall ansatte per 31.12   373 371 341 325
 Antall årsverk    363 374 359 317
           
 HMS          
 Sykefravær    2,9 % 3,4 % 2,9 % 2,9 %
           
         

 

Definisjoner finansielle nøkkeltall

EBITDA

Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster

EBITDA %

(Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster) / salgsinntekter

EBT %

Resultat før skatt/salgsinntekter

Egenkapitalandel

Egenkapital/totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital

Gjennomsnittlig egenkapital

(Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12) / 2

Resultat per aksje

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer

Netto gjeldsgrad

Netto rentebærende gjeld/egenkapital

Likviditetsgrad

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld