Årsrapport 2017 Goodtech

Konsernsjefen kommenterer

Goodtech har i løpet av 2017 gjennomført flere tiltak for å bedre konsernets drift og lønnsomhet. Ved inngangen til året reorganiserte vi virksomheten i en mer effektiv og flatere struktur, for å styrke salgs- og prosjektgjennomføringen i konsernet. Samtidig lanserte vi vår nye visjon som er tydelig på hva vi skal strekke oss etter. Gjennom strategiprosessen som er gjennomført i løpet av året har vi definert Goodtechs strategiske målbilde frem til 2022, med tydelige prioriteringer og interne forbedringsprogrammer for å nå vår visjon om å være førstevalget for industriell effektivitet. Samtidig har vi også revurdert selskapets verdigrunnlag som definerer hva som er viktig for oss.

Ved inngangen til 2018 er vi godt i gang med de ulike forbedringsprogrammene våre. Salgsprosessen er forbedret med økt fokus på risikoavdekking og kontraktsbetingelser. Når det gjelder prosjektstyring er vi mitt i innføringen av PRINCE2®, som er en internasjonal anerkjent metode for effektiv prosjektledelse. 

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe målbevisst med å etablere gode rutiner, etterlevelse samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål. 

Ingen skal skade seg i Goodtech

Rapportering og deling av uønskede hendelser er en viktig aktivitet for å sørge for våre ansattes involveringer i HMS-arbeidet, og en nødvendig forutsetning for å drive kontinuerlig forbedring samt risikovurdering. Det er gledelig å se at vi under 2017 har fått til et økt fokus på HMS i hele konsernet noe som har gitt seg utslag i en sterk økning av rapportering av uønskede hendelser. Ved utgangen av året har vi en H1-verdi på 1,8.  

I slutten av 2017 flyttet vårt hovedkontor og Oslo-avdelingen inn i nye moderne lokaler i Helsfyr Atrium. Dette har gitt oss et løft som jeg regner med vil bidra positivt til konsernets profilering og rekruttering fremover. 

Vi har snudd konsernets EBITDA resultat fra negativt til positivt i 2017, men avslutningen på året viser at vi fortsatt trenger å bli bedre på mange fronter. I 2018 skal vi jobbe målrettet videre med våre forbedringsprogrammer, og med å styrke vår kommersielle muskel; «kremmerånden». Samtidig er vi i gang med å innføre kontinuerlig forbedring som en måte å jobbe på. Vi skal hele tiden strebe etter å bli bedre i morgen enn det vi er i dag.

Med vår virksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering vil Goodtech være en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover. 

Jeg er overbevist om at Goodtech, med våre kompetente medarbeidere, og de endringene vi har gjort innenfor salg, prosjekt og andre områder, er godt posisjonert for fremtiden.  
alt