Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 16
Nærstående parter
             
Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser.
             
Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser.
             
Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2017.
             
Viser til note 24 og 25 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.