Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 15
Finansiell markedsrisiko
     
             
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
             
Renterisiko
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente.
             
Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer lav risiko for selskapet. Selskapets utlån til konsernselskaper er hovedsaklig i norske kroner.