Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 11
   
Datterselskap
     
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Selskap
 
Forr.kontor
Eier-/stemmeandel
Anskaffelses- kost
Akk. økn./ned- skrivninger
Bokført verdi per 31.12
Goodtech AS
Norge
100 %
161 065
-
161 065
Goodtech Environment AB
Åland (Finland)
100 %
21 822
-8 699
13 123
Goodtech Solutions AB
Sverige
100 %
66 806
-53 934
12 872
Goodtech Electro AS
Norge
50 %
500
-
500
Sum
 
 
250 193
-62 633
187 560
             
Goodtech ASA har fusjonert med Goodtech Industry Holding AS, hvor Goodtech ASA er overtakende selskap. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra og med den 01.01.2017.
Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet slik at Goodtech ASA overtar Goodtech Industry Holding AS sine regnskapsmessige og skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen gjennomføres som en skattefri fusjon.
I forbindelse med fusjonen ble Goodtech AS et heleid datterselskap.
 
           
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler - investering i datterselskap
Goodtech ASA gjennomfører årlig testing av verdifall av investeringer i datterselskaper. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifalltest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbart beløp, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm). Viser til note 11 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon til forutsetninger brukt i beregning av anslått gjenvinnbar verdi. Det er ikke identifisert behov for nedskriving i 2017.