Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 6
Skatt
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
               
Årets skattekostnad fordeler seg på:
2017
2016
       
Endring utsatt skatt
-382
-676
       
Sum skattekostnad
-382
-676
       
 
 
 
 
       
Beregning av årets skattegrunnlag:
2017
2016
       
Resultat før skattekostnad
-9 604
-35 330
       
Permanente forskjeller
33
5 305
       
Nedskrivning på aksjer kostnadsført i året
-
40 728
       
Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer
-
2 889
     
 
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
7
759
       
Tilbakeføring av inntektsført utbytte
-250
-
       
Resultatført konsernbidrag
 
-681
-676
       
Regnskapsmessig gevinst realisasjon av aksjer
-
-24 471
       
Endring i midlertidige forskjeller
67
885
       
Alminnelig inntekt
-10 428
-9 235
       
Mottatt konsernbidrag
681
-
       
Årets skattegrunnlag
-9 748
-9 235
       
 
 
 
 
       
Oversikt over midlertidige forskjeller
2017
2016
       
Driftsmidler inkl goodwill
-705
-132
       
Utestående fordringer
-12 300
-12 800
       
Gevinst- og tapskonto
-25
-31
       
Sum
-13 029
-12 963
       
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag
-184 350
-172 386
       
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
-197 380
-185 349
       
 
 
 
 
       
Utsatt skattefordel (23% for i år, 24% for i fjor)
-45 397
-44 484
       
 
 
 
 
       
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24% av resultat før skatt
2017
2016
       
24%/25% skatt av resultat før skatt
-2 305
-8 833
       
Permanente forskjeller (24%/25%))
-50
6 514
       
Effekt endret skattesats
1 973
1 643
       
Beregnet skattekostnad
-382
-676
       
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
4 %
2 %