Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 4
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Andre driftskostnader
2017
2016
 
Husleie og drift lokaler
513
494
 
Vedlikehold/serviceavtaler
148
687
 
Reisekostnader
112
257
 
Bilkostnader
181
90
 
Salgs- og markedsføringskostnader
56
67
 
Fremmede tjenester o.l.
1 788
4 888
 
Porto- og telefonkostnader
180
130
 
Avsetning tap på fordringer
-58
500
 
Kostnader vedr. børs, vps o.l.
744
822
 
Andre driftskostnader
1 075
423
 
Sum
4 739
8 357