Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
(Alle tall i NOK 1.000)
           
               
Lønnskostnader
 
2017
2016
   
Lønninger
 
8 596
12 482
   
Arbeidsgiveravgift
 
1 611
1 647
   
Pensjonskostnader
 
317
438
   
Andre ytelser
 
210
560
   
Sum
 
10 734
15 126
   
               
Lønninger inkluderer styrehonorar på 1,3 mill. kroner i 2017 (1,7 mill. i 2016).
               
Selskapet hadde 6 ansatte per 31.12.2017 og gjennomsnittlig antall årsverk gjennom året var 6.
               
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 25 i konsernregnskapet.
               
Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
Selskapet har avtale om innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.
               
Godtgjørelse til revisor
 
2017
2016
   
Revisjonshonorar, lovpålagte revisjonstjenester
442
335
   
Andre attestasjonstjenester
25
-
   
Skatterådgivning
 
-
25
   
Sum godtgjørelse
 
467
360
   
               
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.