Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 14
Pantstillelser og garantier
     
             
Konsernets datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Konsernets innskudd på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2017 utgjør 35,8 mill. kroner. Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 10. For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 19 i konsernregnskapet.
             
Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er 160 mill. kroner, hvor 106,9 mill. kroner er opptrukket per 31. desember 2017.
             
Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2017 utgjør utstedt morselskapsgarantier 9,3 mill. kroner.
             
Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
             
For sikkerhetsstillelser og garantier, se note 19 i konsernregnskapet.