Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Kontantstrømoppstilling
       
         
(Alle tall i NOK 1.000)
 
Noter
2017
2016
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
       
Årsresultat
 
 
-9 223
-34 653
Justert for:
 
 
   
- Skattekostnad
 
6
-382
-676
- Avskrivninger
 
7
2 348
1 351
- Netto renteinntekter
 
5
-667
-3 186
- Konsernbidrag og utbytte ført som finansinntekt
   
-931
-
- Gevinst og tap ved realisasjon aksjer
4,11
-
-24 924
- Netto nedskrivning aksjer og finansielle eiendeler
 
 
-
40 728
Endringer i arbeidskapital:
 
 
   
- Kundefordringer og andre fordringer
 
 
3 326
28 956
- Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
 
 
-4 970
-7 979
Endring avsetninger og andre tidsavgrensninger
 
 
1 379
514
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter
 
 
-9 120
129
 
 
 
 
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 
 
 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
 
7
-1 592
-4 761
Utbetaling vedr. aksjeeiertilskudd datterselskap
 
 
-428
-12 250
Netto innbetalinger ved salg av selskap
 
11
-
44 436
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 
 
-2 020
27 425
 
 
 
 
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
 
 
 
 
Utbetaling ved utlån
 
 
-
-860
Innbetaling utlån
 
 
-
18 543
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte
 
 
250
3 704
Kjøp/salg av egne aksjer
 
 
218
-2 389
Endring trekk konsernkonto
 
 
4 368
27 114
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 
 
4 836
46 112
 
 
 
 
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
 
 
-6 304
73 666
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01.
 
8
42 130
-31 536
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.
8
35 826
42 130
Note 1
Regnskapsprinsipper
       
             
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. De mest sentrale prinsippene er beskrevet nedenfor.
             
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
             
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.
 
           
Kriterier for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
             
Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
 
           
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.
             
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
 
           
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
 
           
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger, saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
 
           
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid.
             
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
             
Datterselskap/tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet
Datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
 
           
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.
             
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
             
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
 
           
Leasing
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdrags-delen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
 
           
Ved operasjonelle leasingavtaler foretas oppføring i balansen kun i den grad det er foretatt forskuddsbetaling til utleier. Leien klassifiseres som driftskostnader, og fordeles lineært over leieperioden.
 
           
Transaksjoner med nærstående parter
Transaksjoner mellom konsernselskaper skjer til markedsmessige betingelser.
 
           
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
Note 2
Geografisk fordeling av inntekter
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Geografisk fordeling av inntekter
2017
2016
       
Norge
3 233
3 808
       
Sverige
1 614
850
       
Finland
1 796
1 224
       
Sum
6 643
5 882
       
Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
(Alle tall i NOK 1.000)
           
               
Lønnskostnader
 
2017
2016
   
Lønninger
 
8 596
12 482
   
Arbeidsgiveravgift
 
1 611
1 647
   
Pensjonskostnader
 
317
438
   
Andre ytelser
 
210
560
   
Sum
 
10 734
15 126
   
               
Lønninger inkluderer styrehonorar på 1,3 mill. kroner i 2017 (1,7 mill. i 2016).
               
Selskapet hadde 6 ansatte per 31.12.2017 og gjennomsnittlig antall årsverk gjennom året var 6.
               
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 25 i konsernregnskapet.
               
Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
Selskapet har avtale om innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.
               
Godtgjørelse til revisor
 
2017
2016
   
Revisjonshonorar, lovpålagte revisjonstjenester
442
335
   
Andre attestasjonstjenester
25
-
   
Skatterådgivning
 
-
25
   
Sum godtgjørelse
 
467
360
   
               
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
   
Note 4
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Andre driftskostnader
2017
2016
 
Husleie og drift lokaler
513
494
 
Vedlikehold/serviceavtaler
148
687
 
Reisekostnader
112
257
 
Bilkostnader
181
90
 
Salgs- og markedsføringskostnader
56
67
 
Fremmede tjenester o.l.
1 788
4 888
 
Porto- og telefonkostnader
180
130
 
Avsetning tap på fordringer
-58
500
 
Kostnader vedr. børs, vps o.l.
744
822
 
Andre driftskostnader
1 075
423
 
Sum
4 739
8 357
 
Note 5
Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Finansinntekter
2017
2016
   
Mottatt konsernbidrag
681
-
   
Gevinst ved realisasjon aksjer
-
24 471
   
Renteinntekter innenfor konsernet
1 275
3 186
   
Annen renteinntekt
-
28
   
Andre finansinntekter
217
299
   
Mottatt utbytte
250
-
   
Sum
2 423
27 984
   
         
Finanskostnader
2017
2016
   
Tap ved realisasjon aksjer
-
-2 889
   
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
-
-40 728
   
Rentekostnader innenfor konsernet
-607
-238
   
Andre rentekostnader
-240
-504
   
Andre finanskostnader
-2
-2
   
Sum
-849
-44 361
   
 
 
 
   
Netto finans
1 573
-16 377
   
         
Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står som juridisk motpart med Nordea. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.
Note 6
Skatt
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
               
Årets skattekostnad fordeler seg på:
2017
2016
       
Endring utsatt skatt
-382
-676
       
Sum skattekostnad
-382
-676
       
 
 
 
 
       
Beregning av årets skattegrunnlag:
2017
2016
       
Resultat før skattekostnad
-9 604
-35 330
       
Permanente forskjeller
33
5 305
       
Nedskrivning på aksjer kostnadsført i året
-
40 728
       
Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer
-
2 889
     
 
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden
7
759
       
Tilbakeføring av inntektsført utbytte
-250
-
       
Resultatført konsernbidrag
 
-681
-676
       
Regnskapsmessig gevinst realisasjon av aksjer
-
-24 471
       
Endring i midlertidige forskjeller
67
885
       
Alminnelig inntekt
-10 428
-9 235
       
Mottatt konsernbidrag
681
-
       
Årets skattegrunnlag
-9 748
-9 235
       
 
 
 
 
       
Oversikt over midlertidige forskjeller
2017
2016
       
Driftsmidler inkl goodwill
-705
-132
       
Utestående fordringer
-12 300
-12 800
       
Gevinst- og tapskonto
-25
-31
       
Sum
-13 029
-12 963
       
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag
-184 350
-172 386
       
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
-197 380
-185 349
       
 
 
 
 
       
Utsatt skattefordel (23% for i år, 24% for i fjor)
-45 397
-44 484
       
 
 
 
 
       
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24% av resultat før skatt
2017
2016
       
24%/25% skatt av resultat før skatt
-2 305
-8 833
       
Permanente forskjeller (24%/25%))
-50
6 514
       
Effekt endret skattesats
1 973
1 643
       
Beregnet skattekostnad
-382
-676
       
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
4 %
2 %
       
Note 7
Varige driftsmidler
   
           
   
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
 
Maskiner og inventar
     
Anskaffelseskost per 01.01
 
13 558
     
Tilgang kjøpte driftsmidler
 
1 591
     
Anskaffelseskost 31.12
 
15 149
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12
 
-9 324
     
Balanseført per 31.12
 
5 825
     
Årets avskrivninger
 
2 348
     
         
 
Økonomisk levetid
 
3-10 år
     
Avskrivningsplan
 
Lineær
     
           
Vesentlige leieavtaler
   
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Innspurten 15 på Helsfyr. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech AS. Leiekostnadene utgjør ca 0,9 mill. kroner per år.
 
Note 8
Kontanter og kontantekvivalenter
             
(Alle tall i NOK 1.000 )
2017
2016
 
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto
6 936
20 243
 
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
28 891
21 887
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter
35 826
42 130
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter som presentert i balansen
28 891
21 887
 
             
Innskudd/trekk innenfor for konsernordningen er klassifisert som hhv. andre kortsiktige fordringer og kortsiktige rentebærende gjeld i balanseoppstillingen.
 
             
Av betalingsmidlene i selskapet er 0,4 mill. kroner bundet skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12. i fjor var 0,6 mill. kroner.
 
             
Se note 16 i konsernet for beskrivelse av konsernkonto-ordningen.
 
Note 9
Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Annen kortsiktig gjeld
2017
2016
 
Kortsiktig gjeld konsern
6 820
1 456
 
Skyldig lønn og feriepenger
1 356
1 078
 
Påløpte kostnader
599
4 621
 
Sum annen kortsiktig gjeld
8 775
7 155
 
       
Viser forøvrig til note 19 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende konsernets driftskredittramme.
 
Note 10
Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
       
 
         
Fordringer
2017
2016
     
Lån til foretak i samme konsern
1 539
67 550
     
Kundefordringer konsern
5 275
6 676
     
Andre kortsiktige fordringer konsern
3 287
11 024
     
Sum
10 101
85 251
     
           
Gjeld
2017
2016
     
Leverandørgjeld innen konsern
182
70
     
Annen kortsiktig gjeld konsern
6 820
1 456
     
Sum
7 002
1 525
     
           
Lån til foretak i samme konsern består av lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB på 1,5 mill. kroner. Lånet forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra långiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår.
           
Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsakelig kjøp og salg av varer og tjenester og innskudd på konsernkontoordningen.
           
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Per 31.12.2017 hadde datterselskapene trekk på konsernkonto på totalt 6,9 mill. kroner (per. 31.12.2016: trekk 19,0 mill. kroner), klassifisert som andre kortsiktige fordringer i balanseoppstillingen.
Note 11
   
Datterselskap
     
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Selskap
 
Forr.kontor
Eier-/stemmeandel
Anskaffelses- kost
Akk. økn./ned- skrivninger
Bokført verdi per 31.12
Goodtech AS
Norge
100 %
161 065
-
161 065
Goodtech Environment AB
Åland (Finland)
100 %
21 822
-8 699
13 123
Goodtech Solutions AB
Sverige
100 %
66 806
-53 934
12 872
Goodtech Electro AS
Norge
50 %
500
-
500
Sum
 
 
250 193
-62 633
187 560
             
Goodtech ASA har fusjonert med Goodtech Industry Holding AS, hvor Goodtech ASA er overtakende selskap. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra og med den 01.01.2017.
Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet slik at Goodtech ASA overtar Goodtech Industry Holding AS sine regnskapsmessige og skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonen gjennomføres som en skattefri fusjon.
I forbindelse med fusjonen ble Goodtech AS et heleid datterselskap.
 
           
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler - investering i datterselskap
Goodtech ASA gjennomfører årlig testing av verdifall av investeringer i datterselskaper. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifalltest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbart beløp, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm). Viser til note 11 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon til forutsetninger brukt i beregning av anslått gjenvinnbar verdi. Det er ikke identifisert behov for nedskriving i 2017.
Note 12
Aksjekapital
       
             
For informasjon om aksjekapital/aksjonærer i selskapet /egne aksjer, se note 17 i konsernregnskapet.
Note 13
Egenkapital
     
           
           
 
Aksje-
Egne
Annen innskutt
Annen
 
(Alle tall i NOK 1.000 )
kapital
aksjer
egenkapital
egenkapital
Sum
Egenkapital 01.01
45 752
-788
389 808
-144 838
289 933
Årsresultat
-
-
-
-9 223
-9 223
Andre endringer
-
219
-
-13 540
-13 320
Egenkapital 31.12
45 752
-569
389 808
-167 601
267 390
Note 14
Pantstillelser og garantier
     
             
Konsernets datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Konsernets innskudd på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2017 utgjør 35,8 mill. kroner. Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 10. For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 19 i konsernregnskapet.
             
Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er 160 mill. kroner, hvor 106,9 mill. kroner er opptrukket per 31. desember 2017.
             
Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2017 utgjør utstedt morselskapsgarantier 9,3 mill. kroner.
             
Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
             
For sikkerhetsstillelser og garantier, se note 19 i konsernregnskapet.
Note 15
Finansiell markedsrisiko
     
             
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
             
Renterisiko
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente.
             
Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer lav risiko for selskapet. Selskapets utlån til konsernselskaper er hovedsaklig i norske kroner.
Note 16
Nærstående parter
             
Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser.
             
Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser.
             
Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2017.
             
Viser til note 24 og 25 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.
Note 17
Hendelser etter balansedagen
             
Det er ikke skjedd vesentlige hendelser etter balansedagen og frem til avleggelse av regnskapet som har påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde vært reflektert i det avlagte regnskapet.