Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 9
Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Annen kortsiktig gjeld
2017
2016
 
Kortsiktig gjeld konsern
6 820
1 456
 
Skyldig lønn og feriepenger
1 356
1 078
 
Påløpte kostnader
599
4 621
 
Sum annen kortsiktig gjeld
8 775
7 155
 
       
Viser forøvrig til note 19 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende konsernets driftskredittramme.