Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 8
Kontanter og kontantekvivalenter
             
(Alle tall i NOK 1.000 )
2017
2016
 
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto
6 936
20 243
 
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
28 891
21 887
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter
35 826
42 130
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter som presentert i balansen
28 891
21 887
 
             
Innskudd/trekk innenfor for konsernordningen er klassifisert som hhv. andre kortsiktige fordringer og kortsiktige rentebærende gjeld i balanseoppstillingen.
 
             
Av betalingsmidlene i selskapet er 0,4 mill. kroner bundet skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12. i fjor var 0,6 mill. kroner.
 
             
Se note 16 i konsernet for beskrivelse av konsernkonto-ordningen.