Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 7
Varige driftsmidler
   
           
   
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
 
Maskiner og inventar
     
Anskaffelseskost per 01.01
 
13 558
     
Tilgang kjøpte driftsmidler
 
1 591
     
Anskaffelseskost 31.12
 
15 149
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12
 
-9 324
     
Balanseført per 31.12
 
5 825
     
Årets avskrivninger
 
2 348
     
         
 
Økonomisk levetid
 
3-10 år
     
Avskrivningsplan
 
Lineær
     
           
Vesentlige leieavtaler
   
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Innspurten 15 på Helsfyr. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech AS. Leiekostnadene utgjør ca 0,9 mill. kroner per år.