Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 5
Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Finansinntekter
2017
2016
   
Mottatt konsernbidrag
681
-
   
Gevinst ved realisasjon aksjer
-
24 471
   
Renteinntekter innenfor konsernet
1 275
3 186
   
Annen renteinntekt
-
28
   
Andre finansinntekter
217
299
   
Mottatt utbytte
250
-
   
Sum
2 423
27 984
   
         
Finanskostnader
2017
2016
   
Tap ved realisasjon aksjer
-
-2 889
   
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
-
-40 728
   
Rentekostnader innenfor konsernet
-607
-238
   
Andre rentekostnader
-240
-504
   
Andre finanskostnader
-2
-2
   
Sum
-849
-44 361
   
 
 
 
   
Netto finans
1 573
-16 377
   
         
Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står som juridisk motpart med Nordea. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.