Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Note 10
Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
       
 
         
Fordringer
2017
2016
     
Lån til foretak i samme konsern
1 539
67 550
     
Kundefordringer konsern
5 275
6 676
     
Andre kortsiktige fordringer konsern
3 287
11 024
     
Sum
10 101
85 251
     
           
Gjeld
2017
2016
     
Leverandørgjeld innen konsern
182
70
     
Annen kortsiktig gjeld konsern
6 820
1 456
     
Sum
7 002
1 525
     
           
Lån til foretak i samme konsern består av lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB på 1,5 mill. kroner. Lånet forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra långiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår.
           
Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsakelig kjøp og salg av varer og tjenester og innskudd på konsernkontoordningen.
           
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Per 31.12.2017 hadde datterselskapene trekk på konsernkonto på totalt 6,9 mill. kroner (per. 31.12.2016: trekk 19,0 mill. kroner), klassifisert som andre kortsiktige fordringer i balanseoppstillingen.