Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 25
Ytelser til styret, ledelsen mv.
(Alle tall i NOK 1.000)
   
                 
Godtgjørelse til styret og styrekomiteer
   
Godtgjørelse til styret består av et fast årlig styrehonorar avhengig av rolle i styret samt honorar for deltagelse i andre komiteer etablert av styret. Oppgitt beløp i tabellen nedenfor er godtgjørelser vedtatt av generalforsamlingen 2017. Generalforsamlingen har besluttet å endre praksis fra å vedta styrehonorar etterskuddsvis til å vedta styrehonorar for kommende perioder. Styrehonorar er utbetalt hvert kvartal etterskuddsvis i 2017.
   
                 
Viser til note 17 for oversikt over aksjer eid av styret og konsernledelsen. Aksjebeholdning for styremedlemmer og konsernledelse inkluderer deres nærstående.
   
                 
Godtgjørelse til styret
2017
2016
   
Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
453
320
   
Karl Erik Staubo (styremedlem)
283
200
   
Anne M. Sødahl Wessel (styremedlem)
283
200
   
Terje Thon (styremedlem fra sept 2015)
283
117
   
Vibeke Strømme (styremeldlem)
283
-
   
Håvard Kristiansen (ansattesrepresentant)
142
100
   
Rolf Johansson (ansattesrepresentant)
142
-
   
Hilde Matre Vik (styremedlem til april 2016)
-
200
   
Veroslav Sedlak (styremedlem til sept 2015)
-
83
   
Åsa Otterlund (styremedlem til des 2015)
-
133
   
Rolf Tannergård (styremedlem til des 2015)
-
133
   
Susanne Häggström (ansattesrepresentant til des 2015)
-
67
   
Christer Erita (ansattesrepresentant til des 2015)
-
67
   
Sum
       
1 869
1 620
   
                 
Godtgjørelse til revisjonsutvalg
 
2017
2016
   
Karl Erik Staubo
18
18
   
Anne M. Sødahl Wessel
18
14
   
Vibeke Strømme
14
-
   
Åsa Otterlund
-
11
   
Sum
       
49
42
   
                 
Godtgjørelse til valgkomité
2017
2016
   
Nicolas Brun-Lie (valgkomiteens leder)
50
125
   
Harald Skogholt (valgkomitee medlem)
30
55
   
Mimi Berdal (valgkomitee medlem)
30
-
   
Stig Martin (valgkomitee medlem)
-
55
   
Sum
       
110
235
   
                 
Godtgjørelse til kompensasjonsutvalget
2017
2016
   
Stig Grimsgaard Andersen
4
4
   
Anne M. Sødahl Wessel
4
-
   
Åsa Otterlund
-
4
   
Sum
       
8
8
   
                 
Ansattesrepresentantene i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelser som ansatt, som ikke er inkludert i tabellen over.
   
                 
Godtgjørelse til konsernledelsen
 
Lønn, honorarer m.v
Pensjon
Andre ytelser
Sum 2017
Sum 2016
   
Eric Staurset (konsernsjef fra aug 2016)
1 927
79
121
2 127
1 124
   
Synnøve Granli (CFO)
1 751
80
121
1 952
1 877
   
Magne Reierson (Konserndirektør Prosjekt og innkjøp) 1)
1 404
77
13
1 494
1 443
   
Anne Øiseth (Konserndirektør salg og marked fra juni 2017) 1)
789
48
122
958
-
   
Jørn Jørgensen (CIO fra april 2016)
1 104
75
97
1 277
910
   
                 
1) Godtgjørelse er utbetalt fra datterselskap i konsernet.
   
                 
Lønn, honorarer mv. i tabell ovenfor inkluderer ekstra godtgjørelser og feriepenger utover ordinær månedslønn. Andre ytelser inkluderer forsikring, bilordning og elektronisk kommunikasjon.
   
                 
Alle tall er ekslusive arbeidsgiveravgift.
   
                 
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ansatte i konsernledelsen.
   
                 
                 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
   
Styret i Goodtech ASA har fastsatt retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper (”Goodtech” eller ”Konsernet”) for det kommende regnskapsåret. Erklæringen er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Denne skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling 2018, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.
   
                 
Alle selskaper i Konsernet skal følge de fastsatte retningslinjene for selskapet slik de er beskrevet nedenfor. Det er et mål å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable ytelser i hele Konsernet.
   
                 
1. Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk
   
Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende – selskapet skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere
   
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare virksomheter i det aktuelle landet hvor lederen er hjemmehørende.
   
                 
Lederlønnen skal være motiverende – lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater
   
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes innsats for selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra selskapets resultat det aktuelle året. For at de variable ytelsene skal fungere som incentiv for ekstra innsats, skal kriteriene være knyttet til faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Goodtech ønsker at lønnssystemet skal bygge opp om en lagånd internt i Konsernet og stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde. En del av den samlede kompensasjonen kan også skje i form av aksjer i selskapet.
   
                 
Lønnssystemet skal være fleksibelt – slik at tilpasning kan skje når behovene endres
   
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Goodtech ha et fleksibelt lønnssystem med rom for tilpasninger. Goodtech skal ha lønninger som er konkurransedyktige i forhold til å kunne tiltrekke seg og beholde ledere i de ulike geografiske områder der Goodtech opererer, og lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger og gjøres tilpasninger i forhold til dette. Lønnssystemet skal være forståelig og akseptabelt både internt i Goodtech og eksternt. Lønnssystemet skal ikke være uforholdsmessig vanskelig å forklare for allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for administrasjonen.
   
                 
2. Prinsipper for fastsettelse av lønn
   
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn.
   
                 
3. Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til fastlønn
   
Godtgjørelse til ledende ansatte kan i tillegg til fastlønn inneholde følgende elementer:
   
- Naturalytelser
   
- Bonuser
   
- Aksjebasert avlønning
   
- Pensjonsordninger
   
- Etterlønnsordninger
   
- Andre godtgjørelser
   
                 
Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte godtgjørelsene.
   
                 
Naturalytelser
   
Naturalytelser vil typisk bestå av bilordning, aviser/tidsskrifter og elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til avlønning.
   
                 
Bonuser
   
Goodtech har i 2017 ikke hatt noe etablert insentiv- eller bonusprogram for ledende ansatte i Konsernet.
   
                 
Konsernsjefen har en bonusordning på opptil 25 % av fastlønn, på vilkår som fastsettes av styret.
   
                 
Det eksisterer enkelte salgsbonusavtaler og lederbonusavtaler av begrenset karakter.
   
                 
Styret har vedtatt å etablere et enhetlig bonusprogram for ledende ansatte i Konsernet fra 2018. Bonusen kan utfra nærmere fastsatte vilkår utgjøre opptil en månedslønn.
   
                 
Aksjebasert avlønning
   
Konsernet har per i dag ingen etablerte aksjebaserte insentivprogram særskilt for ledende ansatte i Konsernet. I den grad Konsernet etablerer aksjespareprogram for ansatte, gis ledende ansatte tilgang til å delta i dette på lik linje med øvrige ansatte. Konsernet har gjennomført aksjespareprogram for ansatte i 2017.
   
                 
Styret kan også i inneværende og kommende regnskapsår etablere aksjespareprogram for ansatte, herunder også for daglig leder og andre ledende ansatte. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer som omfatter dette formålet.
   
                 
Pensjonsordninger
   
Ledende ansatte inngår i Konsernets ordinære pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte. Dette sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået i arbeid.
   
     
Etterlønnsordninger
   
Konsernsjefen og konserndirektører har avtale om etterlønnv på inntil 6.
   
     
Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør er det i tillegg til lønn i oppsigelsestiden avtalt en etterlønn tilsvarende inntil 6 måneders lønn. Konsernsjefen har med dette en avtale som ivaretar selskapets behov for å kunne be konsernsjefen fratre umiddelbart dersom dette anses å være i selskapets interesse. Etterlønnsordningen må derfor være tilstrekkelig til at konsernsjefen aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern.
   
                 
Det kan inngås avtaler om etterlønn også for andre ledere, for å ivareta selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med selskapets behov. Slike avtaler vil i henhold til arbeidsmiljøloven ikke være bindende for andre ledere enn konsernsjefen.
   
                 
Etterlønnsordninger skal søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. I tillegg til lønn og annen godtgjørelse i oppsigelsestiden, skal slike ordninger ikke gi rett til etterlønn i mer enn 6 måneder.
   
                 
Andre godtgjørelser
   
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses formålstjenlig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder.
   
                 
Generelt
   
Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som er et saksforberedende og rådgivende utvalg for Styret. Kompensasjonsutvalget skal:
   
                 
- Forberede saker for styrets vurdering og vedtak om godtgjørelse av, og andre saker vedrørende, selskapets ledende ansatte.
   
- Forberede styrets vurderinger og vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6 16a.
   
- Foreslå retningslinjer for kompensasjon og ansettelsesbetingelser for Selskapets ledende ansatte.
   
                 
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets leder i samråd med styret. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Selskapet praktiserer ensartede ansettelseskontrakter og ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og konserndirektører.