Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Konsolidert kontantstrømoppstilling
       
         
(Alle tall i NOK 1.000)
Note
2017
2016
 
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
       
Årsresultat
 
-14 764
-61 197
 
Justert for
       
- Skattekostnad
-298
644
 
- Avskrivninger og nedskrivninger
11 440
46 285
 
- Netto endring i avsetninger for forpliktelser
-1 479
3 750
 
- Forskjell mellom resultatført og betalt pensjon
-
-1 148
 
- Renteinntekter
-153
-166
 
- Rentekostnader
875
1 131
 
- Andre endringer
 
1 442
-126
 
Endringer i arbeidskapital;
       
- Varelager
1 214
1 398
 
- Kundefordringer og andre fordringer
68 535
-15 027
 
- Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
-65 023
26 283
 
Kontantstrømmer fra driften
 
1 790
1 829
 
Mottatte renter
153
166
 
Betalte renter
-875
-1 131
 
Betalte skatter
-1 063
-993
 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter - videreført virksomhet
5
-130
 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter - ikke videreført virksomhet
-434
-2 456
 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter
-429
-2 586
 
         
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
       
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
-4 527
-10 746
 
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
373
450
 
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler
-380
-6 875
 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter – videreført virksomhet
-4 534
-17 171
 
Innbetaling ved salg av datterselskap tillagt/fratrukket kontanter
-
81 068
 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-4 534
63 897
 
         
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
       
Utbetaling av utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser
 
-250
-200
 
Innbetaling ved salg av egne aksjer
 
582
-
 
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer
 
-
-2 689
 
Nedbetaling av lån
-1 952
-2 404
 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter – videreført virksomhet
-1 620
-5 292
 
       
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-1 620
-5 292
 
         
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
 
-6 582
56 019
 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01
46 393
-10 901
 
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
-471
1 275
 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12
39 340
46 393
 
         
         
         
Note 1 – 28 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
Note 1
Regnskapsprinsipper
             
Goodtech ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Innspurten 15,0663 Oslo,Norge.
             
Goodtech er et teknologikonsern som bidrar til samfunnets utvikling gjennom oppgradering av infrastruktur og energisystem,effektivisering og økt konkurransekraft innen industrien og gjennom å møte samfunnets miljøutfordringer.
             
Selskapet er notert på Oslo Børs,omsetter for ca. kr 700 mill. og har totalt ca 325 medarbeidere lokalisert i Norge,Sverige og Finland.
             
Regnskapet ble godkjent for offentliggjøring av styret den 22.03.2018.
             
1.1 Hovedprinsippet
           
Goodtech avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU,og med sammenlignbare tall for fjoråret. Nye IFRS standarder og – fortolkninger som er tatt i bruk i løpet av året er omtalt nedenfor. Nye IFRS standarder og - fortolkningersom er utgitt men som ikke er obligatorisk å anvende per 31.12.2017 er nærmere omtalt i punkt 1.31.
             
Konsernregnskapet bygger i utgangspunktet på et historisk kost prinsipp. Avvik fra dette er behandling av finansielle derivater som er regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat.
             
Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.
             
Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode.
             
Restruktureringskostnader mv. rapporteres på egen linje og inngår i EBITDA i 2017 og 2016.
             
1.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta,omregnes til balansedagens kurs for balanseposter,og resultatregnskapet til gjennomsnittskurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat. Ved tap av kontroll,betydelig innflytelse eller felles kontroll blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til investering som er henført til kontrollerende eierinteresser resultatført.
             
Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.
 
           
Følgende valutakurser benyttes ved omregning;
         
SEK
EUR
Valutakurs 1.1.2017
95,12
9,09
Valutakurs 31.12.2017
99,96
9,84
Gjennomsnittlig kurs 2017
96,80
9,33
             
Virksomhet i utlandet
Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter,inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer,som fremkommer ved konsolideringen,omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Gjennomsnittskurs beregnes for hvert kvartal. Valutakursdifferanser innregnes i egenkapital. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet.
             
1.3 Konsolideringsprinsipper
Datterselskap
Konsernregnskapet inkluderer Goodtech ASA og selskaper som Goodtech ASA har kontroll over,jf. note 18. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår,og dekonsolideres når kontroll opphører. Konsernet foretar en revurdering om det kontrollerer et foretak når fakta og omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i et eller flere av kontrollelementene. Ikke-kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital.
             
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.
             
Endringer i eierandeler i datterselskapene som ikke medfører tap av kontroll regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. Vederlaget innregnes til virkelig verdi og differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser regnskapsføres mot kontrollerende eieres egenkapital.
             
Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget til virkelig verdi. Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i datterselskapet og ikke-kontrollerende eierinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Differansen mellom vederlaget,balanseført verdi av nettoeiendeler og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes i resultatet som gevinst eller tap. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse,men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%),over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.
             
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap,reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.
             
Eliminering av transaksjoner ved konsolidering
Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende,inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert,men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt.
             
1.4 Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd,andre kortsiktige lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og innestående på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld.
             
I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt inkludert i beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er videre spesifisert på kontantbeholdning og kontantekvivalenter og trekk på kassekreditt.
             
1.5 Kundefordringer
 
Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall.
             
1.6 Prosjekter under utførelse og forskudd fra kunder
Opptjent,ikke fakturert produksjon bokføres til anskaffelseskost pluss andel av fortjeneste opptjent på balansedagen,se 1.21 for beskrivelse av prinsipper for inntektsføring. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til spesifikke prosjekter og en andel av faste og variable indirekte utgifter påløpt i konsernets kontraktsaktiviteter basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
Ved fastsettelsen av påløpte utgifter sees det bort fra utgifter som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. Disse utgiftene vises som varer,forskuddsbetaling eller andre omløpsmidler avhengig av kostnadstypen.
             
I balansen vises opptjent,ikke fakturert produksjon,fratrukket avsetning for forventede tap og forskuddsbetalinger,under posten "andre kortsiktige fordringer". I tilfeller der forskuddsbetalingen overstiger utført produksjon,er mottatt forskudd oppført under posten "leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld".
             
1.7 Varelager
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert til salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse,markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable og faste kostnader som kan allokeres basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
1.8 Finansielle derivater og sikringsinstrumenter
Separate derivater måles til virkelig verdi. Konsernet anvender rentebytteavtaler som sikringsinstrument for sikring av kontantstrømmer knyttet til langsiktig finansiering,og valutaterminer utpekt som sikringsinstrumenter for valutarisiko knyttet til høyst sannsynlige fremtidig kontantstrømmer.
             
Kontantstrømsikring
Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som øremerkes og kvalifiserer som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring,regnskapsføres over utvidet resultat.
             
Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen omklassifiseres til resultatregnskapet i den perioden sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Gevinster eller tap som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtaler som sikrer lån med flytende rente resultatføres under «Finanskostnader».
             
Når et sikringsinstrument utløper eller selges,eller når en sikring ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring,forblir samlet gevinst eller tap ført over utvidet resultat i egenkapitalen og blir omklassifisert til resultatet samtidig med at den sikrede transaksjonen blir resultatført. Hvis en sikret transaksjon ikke lenger forventes å bli gjennomført omklassifiseres balanseført beløp i egenkapitalen umiddelbart til resultatregnskapet på linjen «Netto andre (tap) gevinster».
             
1.9 Finansielle eiendeler
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet,utlån og fordringer og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse,og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato.
             
Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som "kundefordringer,andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler" i balansen,og regnskapsføres til amortisert kost.
             
1.10 Nedskrivning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet og frem til balansedagen. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller,og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet,reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert.
             
1.11 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
 
           
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen,inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk,slik som løpende vedlikehold,resultatføres,mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.
 
           
Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid:
             
Bygninger 20-30 år
Maskiner,inventar m.m 3-10 år
             
Avskrivningsperiode,-metode og utrangeringsverdi vurderes årlig.
 
           
1.12 Leieavtaler
Finansielle leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne,i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.
 
           
Samme avskrivningstid benyttes som for konsernets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at konsernet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden,avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid eller for eiendelens økonomiske levetid.
             
Operasjonelle leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen,ikke er overført til leietaker,klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
 
           
1.13 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og salget må være forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifiseringen.
             
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader.
             
1.14 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av –og nedskrivning.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler,med unntak av balanseførte utviklingskostnader,balanseføres ikke,men kostnadsføres løpende.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og –periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og/eller –periode behandles som estimatendring.
             
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes årlig for nedskrivning,se pkt 1.16.
 
           
Patenter og lisenser
Patenter og lisenser balanseføres til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert utnyttbar levetid,som varierer fra 5-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig.
             
Forskning og utvikling
Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet er teknisk og kommersielt gjennomførbart,at konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utgifter til utvikling resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader,direkte lønnskostnader og andre direkte henførbare utgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
 
           
Balanseførte utviklingskostnader med bestemt utnyttbar levetid avskrives over eiendelens estimerte økonomiske levetid. Dette kan skje enten ved bruk av lineær avskrivning eller prosjektallokering av avskrivningskostnad over brukstid.
             
Kundekontrakter
Ved kjøp av virksomhet vil kundeavtaler som tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler i IAS 38 skilles ut og innregnes separat. Inntjeningsbaserte modeller benyttes som grunnlag for fastsettelse av virkelig verdi. Kundeavtalene har bestemt utnyttbar levetid og avskrives lineært over kontraktsperioden.
             
1.15 Virksomhetssammenslutninger og goodwill
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. For omtale av måling av ikke-kontrollerende eierinteresser vises det til avsnitt 1.20. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.
             
Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler,pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutning kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi,eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.
             
Når virksomheten erverves i flere trinn skal eierandelen fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen.
             
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det betingede vederlaget er klassifisert som en forpliktelse i henhold til IAS 39 og regnskapsføres til virkelig verdi i etterfølgende perioder med verdiendringen over resultatet.
             
Dersom summen av vederlaget,virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet,balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler,resultatføres differansen. Goodwill avskrives ikke,men testes minst årlig for verdifall,ref pkt 1.16.
 
           
Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.
             
1.16 Verdifall på ikke finansielle eiendeler
Immaterielle eiendeler og goodwill med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikator på at fremtidig kontantstrøm ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi.
             
Ved vurdering av verdifall,grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).
             
Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill,blir goodwill allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen av goodwill skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet.
             
1.17 Lån
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted,med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.
             
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.
             
1.18 Avsetninger
           
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse,det er sannsynlighetsovervekt for at det vil skje et økonomisk oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig,beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen.
 
           
En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe.
 
           
Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan,og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.
 
           
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene.
 
           
1.19 Egenkapital
Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonsutgifter direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.
             
1.20 Ikke-kontrollerende eierinteresser
Ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernregnskapet utgjør den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av balanseført verdi av egenkapital.
             
Datterselskapets resultat,samt de enkelte komponentene av andre inntekter og kostnader,er henførbare til eiere av morforetaket og de ikke-kontrollerende eierinteressene. Totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til de ikke-kontrollerende eierinteressene selv om dette fører til at ikke-kontrollerende eierinteresse blir negativ.
             
1.21 Prinsipper for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.
             
Varesalg
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskapet er overført til kjøperen,og Goodtech ikke lenger har kontroll eller administrativ innflytelse over varene.
             
Anleggskontrakter
Inntekter fra salg av langsiktige kundekontrakter om tilvirkning av eiendel resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad,når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles ved bruk av to målemetoder; påløpte kostnader på balansedagen i forhold til totalt estimerte kostnader på prosjektene,eller påløpte timer i forhold til totalt estimert timer. Valg av metode gjøres ut i fra type prosjekt; timebasert- eller produktbasert prosjekt. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig,vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader/timer inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat,vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
             
Tjenester
           
Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fremdriften måles i påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Enkelte prosjekter omfatter leveranse av både tjenester og produkter som en samlet leveranse. Slike prosjekter regnskapsføres etter prinsippene for anleggskontrakter. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat,vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
 
           
Royalty inntekter resultatføres når de opptjenes,i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtale.
 
           
Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes.
             
Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.
 
           
1.22 Ansatteytelser
Pensjonsordninger
Konsernet har kun innskuddsbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon har alle konsernets ansatte i Norge pensjonsordninger som minst ivaretar lovens krav.
             
For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. Innskuddet kostnadsføres når den påløper.
             
Overskuddsdeling og bonusplaner
Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse.
 
           
1.23 Lånekostnader
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse,tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel,kapitaliseres som en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost.
 
           
1.24 Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene,og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens utnyttbare levetid. Investeringstilskudd innregnes ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.
 
           
1.25 Inntektsskatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av midlertidig forskjell knyttet til goodwill.
             
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Konsernet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at konsernet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil konsernet redusere utsatt skattefordel i den grad konsernet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som langsiktig forpliktelse og finansielt anleggsmiddel i balansen.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
 
           
1.26 Segmentinformasjon
Konsernet rapporterer segmentinformasjon i henhold til IFRS 8,Driftssegmenter,som krever at segmentinformasjon skal baseres på interne ledelsesrapporter som følges opp jevnlig av konsernets øverste beslutningstaker for å evaluere segmentenes resultater samt for å allokere ressurser til dem.
             
Salgsinntektene er fordelt på geografiske markeder med utgangspunkt i kundens plassering.
             
1.27 Betingede forpliktelser og eiendeler
Betingede forpliktelser,som ikke har sannsynlighetsovervekt for et økonomisk oppgjør eller ikke kan måles pålitelig er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.
             
En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet,men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet.
             
1.28 Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen,men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.
             
1.29 Estimatusikkerhet
Ved utarbeidelse av årsregnskapet i henhold til IFRS har konsernets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater og dermed påvirke konsernets eiendeler,gjeld,egenkapital og resultat.
             
Konsernets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
- Anleggskontrakter
 
- Vurdering av goodwill
 
 
Anleggskontrakter vil ha en rekke utfordringer fra anbudsfasen til overleveringsfasen. De estimater som legges til grunn i regnskapet er basert på ensartede prinsipper og underlagt kontrollprosedyrer som skal sikre god måling av prosjektresultater og fremdrift. Kompleksitet og omfang medfører likevel at prosjektene har en iboende risiko for at estimatfeil kan forekomme på tross av konsernets fokus på riktig måling.
             
Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Faktorer som utløser en vurdering av eiendelens verdi inkluderer dårlige resultater i forhold til historiske resultater eller i forhold til forventede resultater,vesentlig negativ industriell eller økonomisk utvikling,eller vesentlige endringer i den overordnede forretningsstrategien. Estimater av gjenvinnbart beløp av eiendeler og selskaper må delvis baseres på ledelsens vurderinger,herunder å bestemme egnede kontantstrømsgenererende enheter,estimering av fremtidige resultater,eiendelens inntektsgivende kapasitet og antakelser om fremtidige markedsforhold og utnyttelse av synergieffekter. Endringer i omstendighetene og i ledelsens forutsetninger kan føre til nedskrivinger.
             
1.30 Standarder ikke trådt i kraft
Følgende nye standarder,rettelser og fortolkninger av standarder,er ikke trådt i kraft per 31. desember 2017,og er ikke tatt i bruk i dette konsernregnskapet. Ikraftredelsesdatoer er de som gjelder for IFRS’er godkjent av EU. Disse kan i noen tilfeller avvike fra ikrafttredelsestidspunkter per IASB.
             
IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering,måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Standarden trådde i kraft 1. januar 2018 og erstatter IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. Tidligere standard IAS 39 hadde fire hovedkategorier av finansielle eiendeler og detaljerte regler knyttet til hver av kategoriene. IFRS 9 har en mer prinsippbasert tilnærming til om et instrument skal måles til amortisert kost eller til virkelig verdi. Etter IFRS 9 er det bare finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol,og som selskapet holder for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer,som skal måles til amortisert kost. Andre instrumenter skal måles til enten virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) eller til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Overgangen til IFRS 9 vil ikke medføre endring i klassifisering for konsernets finansielle instrumenter. Konsernet har valgt å implementere standarden uten tilbakevirkende kraft fra og med regnskapsåret den implementeres,dvs uten tilpasning av sammenligningstall.
             
IFRS 15 “Revenue from contracts with Customers» fordrer en inndeling av kundekontrakter i de enkelte ytelsesplikter. En ytelsesplikt kan være en vare eller tjeneste. Inntekt skal regnskapsføres når en kunde oppnår kontroll over en vare eller tjeneste,og dermed har muligheten til å bestemme bruken av og kan motta fordelene fra varen eller tjenesten. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter. Standarden trådde i kraft 1. januar 2018. Resultatføring i takt med prosjektets fullføringsgrad vil fortsatt være hovedmetoden for anleggs- og tjenestekontrakter i konsernet. Vurdering er at den nye standarden ikke i vesentlig grad vil påvirke konsernets inntektsføring. Konsernet anvender den nye standarden retrospektivt med kumulativ virkning på implementeringstidspunktet regnskapsført som en justering mot opptjent egenkapital i åpningsbalansen per 1. januar 2018. Konsernet har ingen omregningseffekter som vil innregnes 1.1.2018 som følge av den nye standarden.
             
IFRS 16 «Leases» vil tre i kraft fra 2019. Den nye standarden innebærer at leieavtaler som i dag regnskapsføres som operasjonell leasing vil regnskapsføres tilsvarende som nåværende regnskapsføring av finansiell leasing,slik at verdien av bruksretten for en eiendel og den tilsvarende leieforpliktelsen vises i balansen. Kun leieavtaler for kortsiktig leieperioder og eiendeler av mindre verdi vil være unntatt. Som følge av dette vil eiendeler og forpliktelser i balansen øke,og EBITDA vil forbedres som følge av at leasingkostnader vil bli presentert som avskrivninger og finanskostnad fremfor som driftskostnader.
Note 2
Salg av virksomhet og organisasjonsmessige endringer
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Virksomheten tilknyttet Promaps ble i begynnelsen av februar 2017 overdratt til Promaps Technology AS, mot et kontantvederlag på kr 190.000, som er benyttet til påfølgende kontantemisjon hos kjøper mot en eierandel på 19 %. Øvrige aksjonærer i Promaps Technology AS har en opsjon på kjøp av aksjene. Promaps-virksomheten er presentert på linjen for ikke videreført virksomhet i resultatregnskapet for 2017 og 2016. Eiendeler og forpliktelser relatert til Promaps-virksomheten er fraregnet i 2017.
             
Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2017
           
Promaps
Driftsinntekter
       
-
Varekostnad
       
1
Lønnskostnad
       
173
Andre driftskostnader
       
260
EBITDA
         
-434
Avskrivninger
       
-
Driftsresultat EBIT
       
-434
Netto finansposter
       
-
Resultat før skatt
       
-434
Skattekostnad
       
-104
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
 
-329
           
Fraregnede eiendeler og gjeld
   
Promaps
Varige driftsmidler
       
20
Immaterielle eiendeler
       
190
Sum Anleggsmidler
       
210
Sum Eiendeler ikke videreført virksomhet
 
210
             
Kontantstrøm fra solgt virksomhet
 
Promaps
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 
-434
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 
-
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 
-
             
Salg av datterselskaper og organisasjonsmessige endringer 2016
Goodtech inngikk 27. januar 2016 avtale om salg av alle aksjene i Goodtech Products AS (GPR) til Addtech Nordic AB, og transaksjonen ble gjennomført 1. februar 2016. Kjøpesummen for samtlige aksjer i Goodtech Products AS ble endelig fastsatt til 26,9 mill. kroner, hensyntatt avtalt justering for netto gjeld og egenkapitalavvik pr overtakelsesdato.
             
Salg av samtlige aksjer i Goodtechs heleide datterselskap Goodtech Environment AS («GEAS») til det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP») ble gjennomført den 29. februar 2016. Ved transaksjonens gjennomføring har Goodtech mottatt 44,4 mill. kroner som kjøpesum samt innfrielse av lån som Goodtech har ytt til GEAS på 17,6 mill. kroner. I tillegg mottok Goodtech 6,1 mill. kroner i utbytte fra GEAS for regnskapsåret 2015.
             
Virksomheten tilknyttet Promaps (PRO) ble i begynnelsen av februar 2017 overdratt til Promaps Technology AS. Virksomheten er klassifisert som "Holdt for salg" i regnskapet for 2016 og presentert på egen linje for ikke-videreført virksomhet i resultatregnskapet.
             
Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2016
             
   
Promaps
GEAS
GPR
Tidl. salg og avvikling
Sum
Driftsinntekter
1 165
16 849
6 050
-
24 063
Varekostnad
52
11 036
4 002
-
15 090
Lønnskostnad
1 207
3 586
1 448
-
6 242
Andre Driftskostnader
2 361
1 978
530
-
4 868
EBITDA
-2 456
249
70
0
-2 137
Avskrivninger
810
164
72
-
1 046
Nedskrivninger
2 880
-
-
-
2 880
Driftsresultat EBIT
-6 146
85
-2
0
-6 063
Netto finansposter
-
2
76
-
78
Resultat før skatt
-6 146
87
74
0
-5 985
Skattekostnad
-1 536
22
0
-
-1 514
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
-4 610
65
74
0
-4 471
Gevinst/tap ved salg
-
33 140
7 859
-568
40 432
Totalt resultat ikke videreført virksomhet
-4 610
33 245
7 933
-641
35 962
             
Eiendeler og gjeld for ikke videreført virksomhet
Spesifiserte eiendeler ikke videreført virksomhet klassifisert som holdt for salg pr 31.12.2016
   
Promaps
     
Sum
Varige driftsmidler
20
     
20
Immaterielle eiendeler
190
     
190
Sum Anleggsmidler
210
     
210
Sum Eiendeler ikke videreført virksomhet
210
     
210
             
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2016
             
Ikke videreført virksomhet
Promaps
     
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
-2 456
     
-2 456
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-
     
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
     
0
             
Avviklet virksomhet
   
GEAS
GPR
Tidl. salg og avvikling
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
249
70
 
319
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-
-
 
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
-
 
0
             
Netto salgssum og innfrielse lån
67 243
27 752
-1 225
93 770
Kontanter solgt
-8 597
-4 105
-
-12 702
Netto kontantstrøm
58 646
23 647
-1 225
81 068
Note 3
Segmentinformasjon
 
(Alle tall i NOK 1.000)
     
           
Driftssegmenter
         
Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner,lønnsomhet og ressursallokering.
           
Goodtech har gjennomført organisatoriske og rapporteringsmessige endringer som medfører at strukturen med segment er fjernet med virkning fra 1.1.2017. I tråd med vilkårene for aggregering ihht. IFRS 8 rapporterer Goodtech således ikke på separate segmenter i 2017.
 
2017
   
Driftssegment
Konsernposter
Total
Inntekter fra eksterne kunder
688 677
1
688 678
Totale segmentinntekter
688 677
1
688 678
Varekostnader
-341 964
-4
-341 968
Lønnskostnader
-266 668
-4 091
-270 759
Andre driftskostnader
-66 368
-4 735
-71 103
Restrukturering mv.
-1 877
-
-1 877
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger
11 800
-8 830
2 970
Avskrivninger
-9 093
-2 348
-11 440
Driftsresultat
2 707
-11 178
-8 471
Netto finanskostnader
-7 587
892
-6 695
Resultat før skattekostnad
-4 880
-10 285
-15 165
           
Eiendeler
   
430 885
87 853
518 738
Anskaffelse av varige driftsmidler
2 936
1 591
4 527
           
Konsernposter er kostnader som ikke kan relateres til driftssegmentet.
           
Goodtech hadde i 2016 organisert virksomheten i tre rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder), basert på type prosjekter, produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper. Segmentinformasjonen er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapporteringen styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering. Rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder) i 2016 var; Projects & Services, Solutions og Environment.
           
2016
   
Driftssegment
Konsernposter
Total
Inntekter fra eksterne kunder
704 203
42
704 244
Totale segmentinntekter
704 203
42
704 244
Varekostnader
-358 459
-2
-358 461
Lønnskostnader
-277 327
-5 405
-282 732
Andre driftskostnader
-55 989
-12 081
-68 070
Restrukturering mv.
-3 974
-3 880
-7 854
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger
8 454
-21 327
-12 873
Avskrivninger
-8 905
-1 351
-10 256
Nedskrivninger
-36 029
-
-36 029
Driftsresultat
-36 480
-22 678
-59 158
Netto finanskostnader
241
-1 635
-1 394
Resultat før skattekostnad
-36 240
-24 313
-60 553
           
Eiendeler
500 464
83 914
584 378
Anskaffelse av varige driftsmidler
5 985
4 761
10 746
           
Det ble i 2016 gjort nedskriving av goodwill innen forretningsområdet Solutions og Projects & Services og immaterielle eiendeler innenfor Projects & Services og Environment, jfr. note 11
           
Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder eliminering av salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene. Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som mot eksterne parter.
           
Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler eid av morselskapet og eiendeler relatert til ikke videreført virksomhet.
           
Inntekter per produktgruppe
2017
2016
Varesalg
     
25 625
43 482
Anleggskontrakter
     
422 154
468 065
Tjenester
     
239 257
190 553
Andre inntekter
     
1 642
2 144
Sum inntekter
     
688 678
704 244
           
Informasjon om geografiske områder
2017
2016
Norge
     
437 542
452 212
Sverige
     
214 862
191 729
Finland
     
2 655
2 587
Polen
     
1 511
4 031
USA
     
8
5 471
Japan
     
16 113
24 651
Ungarn
     
1
801
Belgia
     
344
3 228
Tyskland
     
1 009
4 371
Nederland
     
702
2 759
Romania
     
53
993
Chile
     
9 291
7 665
Australia
     
3 657
0
Andre
     
929
3 747
Sum inntekter
     
688 678
704 244
           
Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.
           
Anleggsmidler
     
2017
2016
Hjemstat/Norge
     
15 196
15 424
Sverige
     
12 029
13 189
Øvrig
     
18 261
17 954
Sum anleggsmidler
 
45 486
46 567
           
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, investering i tilknyttet selskap og andre finansielle anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.
Note 4
Lønn og personalkostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2017
2016
 
Lønn
215 829
220 068
 
Aksjebasert avlønning (Aksjespareprogram)
145
-
 
Arbeidsgiveravgift
35 915
35 678
 
Pensjonskostnader
12 476
18 681
 
Andre personalkostnader
6 394
8 305
 
Totale lønnskostnader
270 759
282 732
 
       
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden
334
363
 
Antall ansatte per 31.12.
325
341
 
       
Goodtechs gjennomførte høsten 2017 et aksjespareprogram der alle ansatte fikk tilbud om å kjøpe Goodtech-aksjer for alternativt 7 500 kr eller 15 000 kr med 20% rabatt. Totalt var det 56 ansatte som tegnet seg i programmet for tilsammen 109 472 aksjer. Tildelingskursen ble fastsatt basert på veid gjennomsnittlig markedskurs siste 5 børsdager før tildelingsdato på kr 6,6447 og en rabatt på 20 %. Rabatten utgjør totalt 145 405 kr og inngår i lønnskostnader.
Note 5
Andre driftskostnader og restruktureringskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
             
               
Andre driftskostnader
 
2017
2016
       
Husleie og drift lokaler
 
21 023
19 250
       
Reisekostnader
 
11 216
11 172
       
Bilkostnader
 
3 011
2 729
       
Salgs- og markedsføringskostnader
 
1 087
3 422
       
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester *)
9 474
9 938
       
IT kostnader
 
12 134
9 113
       
Utgiftsført inventar
 
2 691
1 530
       
Porto og frakt mv.
 
2 355
2 976
       
Tap på fordringer
 
291
379
       
Andre driftskostnader
 
7 821
7 561
       
Sum andre driftskostnader
 
71 103
68 070
       
               
*) Inkluderer Godtgjørelse til revisor
               
Godtgjørelse til revisor
 
2017
2016
       
Revisjonshonorar
 
1 322
1 281
       
Andre attestasjonstjenester
 
74
-
       
Skatterådgivning
 
21
-
       
Andre ikke-revisjonstjenester
 
-
45
       
Sum ekskl. mva
 
1 417
1 326
       
               
Restruktureringskostnader
 
2017
2016
       
Restruktureringskostnader mv
 
1 877
7 854
       
Totalt
 
1 877
7 854
       
               
Restruktureringskostnader gjelder påløpte kostnader tilknyttet strukturelle og strategiske prosesser samt andre vesentlige kostnader av ikke tilbakevendende karakter.
Note 6
Pensjoner
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Norske virksomheter i konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningene som tilbys i Norge er i tråd med denne.
     
Konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. Goodtech betaler et årlig avtalt innskudd til den ansattes pensjonsordning, og risikoen for fremtidig avkastning påhviler den enkelte ansatte. Pensjonen vil avhenge av de løpende innskuddenes størrelse og oppnådd avkastning over tid.
     
Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernets innskuddsbaserte pensjonsordninger i norske virksomheter omfatter alle ansatte i Norge, og utgjør mellom 2% og 8% av lønnen.
 
   
Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lokale lovregler.
 
   
Ansatte i de svenske datterselskapene har pensjonsordninger (ITP – Industrins och handelns tilläggspension) dekket gjennom forsikringer i Alecta AB. ITP pensjonsforsikringen er forvaltet av Alecta AB og administrert av Collectum. ITP omfatter samtlige «tjänsteman» i konsernets svenske virksomhet. Industrins och handelns tilläggspension er en tjenestepensjon for privatansatte tjenestemen i Sverige. Tjenestepensjonsordningene i Sverige er basert på obligatoriske tariffbestemte ordninger, forhandlet gjennom i kollektivavtaler. ITP ordningen inneholder alderspensjon, sykeforsikring og etterlattepensjon.
     
Ansatte født etter 1979 inngår i ITP-ordning alternativ 1, som er en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien hver termin er fast basert på prosentintervaller iht. kollektivavtale. Ansatte født 1978 eller tidligere omfattes av ITP-ordning alternativ 2, men kan velge å ha ITP-ordning alternativ 1. ITP 2 er en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien varierer fra termin til termin basert på ulike beregningsvariabler. De ansatte som har ITP 2 ordning har i tillegg en innskuddsbasert pensonsordning, ITPK. ITPK-ordninger i svenske virksomheter utgjør 2% av lønnen. Den ytelsesbaserte ordningen for Goodtechs ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende. Dette er en flerforetaksordning hvor forsikringstakerne ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne regnskapsføre ordningen som ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er følgelig regnskapsført tilsvarende som en innskuddsbasert pensjonsordning, i samsvar med IAS 19.34
     
Totale pensjonskostnader for konsernets innskuddsbaserte ordninger utgjør 12,5 mill. kroner for 2017 (18,7 mill. kroner for 2016) som inngår i lønnskostnader i resultatregnskapet (jfr note 4).
Note 7
Finansinntekter og -kostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2017
2016
 
Renteinntekt
153
166
 
Valutagevinst
1 681
4 413
 
Andre finansinntekter
5
65
 
Sum finansinntekt
1 839
4 643
 
       
Rentekostnad
-875
-1 131
 
Garantiprovisjon
-829
-792
 
Valutatap
-6 445
-3 430
 
Andre finanskostnader
-384
-684
 
Sum finanskostnader
-8 533
-6 037
 
       
Netto finanskostnader
-6 695
-1 394
 
Note 8
Skatt
         
(Alle tall i NOK 1.000)
       
                 
Skattekostnad
2017
2016
Betalbar skatt*)
230
1 062
For mye/lite avsatt tidligere år
183
-65
Endring utsatt skattefordel
-538
23
Endring utsatt skatt
-276
-377
Skattekostnad
-402
644
Effektiv skattesats i %
3 %
-1 %
                 
*) Betalbar skatt i balansen
-631
-2 376
                 
Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats i Norge
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.
                 
             
2017
2016
Skattekostnad beregnet til skattesats 24%/25% (skattesats i Norge)
 
-3 640
-15 138
Virksomhet med annen skattesats enn 24%/25%
 
138
458
Skattelovsendring - effekt endring skattesats
 
1 901
1 800
Ikke fradragsberettige kostnader
 
893
13 631
Omregningsdifferanser
 
305
-107
Skattekostnad
 
-402
644
                 
Ordinær selskapsskatt for selskaper hjemmehørende i Norge er 24% i 2017, men er besluttet redusert til 23% fra og med inntektsåret 2018. I 2017 er netto skattefordel i Norge redusert med 1,9 mill. kroner som følge av lavere selskapsskatt fra og med 2018. Konsernet har virksomheter i Sverige (22%) og Finland (20%) som har lavere skattesatser enn 24%.
                 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert i balansen
                 
             
Balanse
Utsatt skattefordel
2017
2016
Anleggsmidler
6 094
6 352
Omløpsmidler
398
-204
Avsetninger
1 256
1 464
Gevinst og tapskonto
355
-58
Underskudd til fremføring
38 753
38 764
Balanseført utsatt skattefordel
46 856
46 317
                 
Utsatt skatt
2017
2016
Avsetninger Sverige
-
287
Anleggsmidler Finland
401
390
Balanseført utsatt skatt forpliktelse
401
677
                 
Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller i Sverige og industrieiendom i Finland som ikke kan utlignes mot utsatt skattefordel. Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.
                 
Spesifisering endring utsatt skatt
2017
2016
Per 1. januar, netto eiendeler/forpliktelser
 
45 640
43 790
Innregnet i resultatregnskapet
 
815
353
Innregnet ikke videreført virksomhet
 
-
1 536
Innregnet direkte i egenkapital
 
-
-39
Per 31. desember, netto eiendeler/forpliktelser
 
46 455
45 640
                 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
                 
Utsatt skattefordel
   
Anleggsmidler, FoU/ kundekontrakter
Omløpsmidler
Pensjon
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring
Total
Balanse 31.12.2015
306
2 092
258
803
-76
41 461
44 844
Innregnet i resultatregnskapet
6 046
-2 296
-219
661
18
-4 233
-23
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet
-
-
-
-
-
1 536
1 536
Innregnet direkte mot egenkapital
-
-
-39
-
-
-
-39
Balanse 31.12.2016
6 352
-204
0
1 464
-58
38 764
46 317
Innregnet i resultatregnskapet
-258
603
-
-209
413
-11
538
Balanse 31.12.2017
6 094
398
0
1 256
355
38 753
46 856
                 
Utsatt skatteforpliktelse
       
Sikringsreserve i egenkapitalen
Avsetninger Sverige
Anleggsmidler Finland
Total
Balanse 31.12.2015
 
133
466
456
1 054
Innregnet i resultatregnskapet
-133
-179
-65
-377
Balanse 31.12.2016
 
0
287
390
677
Innregnet i resultatregnskapet
-
-287
10
-276
Balanse 31.12.2017
0
0
401
401
                 
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt
2017
2016
Ingen forfallsfrist
-217 669
-204 449
Sum underskudd til fremføring
-217 669
-204 449
                 
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land
2017
2016
Norge
     
-186 357
-178 383
Sverige
     
-29 378
-26 066
Finland
     
-1 934
-
Sum underskudd til fremføring
     
-217 669
-204 449
                 
18,5 mill. kroner av det fremførbare underskuddet i sverige er ikke balanseført pr 31.12.17 og 31.12.2016.
Note 9
Resultat per aksje
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året.
     
Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
     
 
2017
2016
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
-15 418
-25 575
Veid gjennomsnitt antall aksjer (i tusen)
22 512
22 629
Resultat per aksje (NOK)
-0,68
-1,13
     
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
-329
35 962
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (NOK)
-0,01
1,59
     
(antall aksjer i tusen)
2017
2016
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember
22 876
22 876
Effekt av egne aksjer
-285
-394
Sum
22 592
22 482
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer
22 512
22 629
Note 10
Varige driftsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
   
Bygninger
Maskiner / Inventar
Leasing inventar
Sum
Per 1. januar 2016
       
Anskaffelseskost
29 425
51 468
-
80 893
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Akkumulerte avskrivninger
-5 238
-27 271
-
-32 509
Balanseført verdi 01.01.16
21 314
24 197
-
45 511
           
Regnskapsåret 2016
       
Balanseført verdi 01.01.16
21 314
24 197
-
45 511
Omregningsdifferanser
-1 334
-1 020
-
-2 353
Tilgang
-
10 746
-
10 746
Avgang
-
-24
-
-24
Reklassifisert eiendeler ikke videreført virksomhet
 
-
-20
-
-20
Årets avskrivninger
-820
-7 777
-
-8 597
Balanseført verdi 31.12.16
19 160
26 102
-
45 262
           
Per 31. desember 2016
       
Anskaffelseskost
28 092
61 150
-
89 242
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Akkumulerte avskrivninger
-6 058
-35 048
-
-41 106
Balanseført verdi 31.12.16
19 160
26 102
-
45 262
         
Regnskapsåret 2017
       
Balanseført verdi 01.01.17
19 160
26 102
-
45 262
Omregningsdifferanser
1 427
530
-
1 958
Tilgang
-
4 527
2 803
7 329
Avgang
-
-181
-
-181
Omklassifisert til immaterielle eiendeler
-
-147
-
-147
Årets avskrivninger
-815
-8 948
-
-9 764
Balanseført verdi 31.12.17
19 773
21 883
2 803
44 458
           
Per 31. desember 2017
       
Anskaffelseskost
29 519
65 879
2 803
98 201
Akkumulerte nedskrivninger
-2873
-
-
-2873
Akkumulerte avskrivninger
-6873
-43997
-
-50870
Balanseført verdi 31.12.17
19 773
21 883
2 803
44 458
           
Økonomisk levetid
20-30 år
3-10 år
6 år
 
Avskrivningsmetode
lineært
lineært
lineært
 
           
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
Note 11
Immaterielle eiendeler
   
(Alle tall i NOK 1.000)
         
 
 
Utviklings-
Kunde-
   
 
 
prosjekt
kontrakter
Goodwill
Sum
Regnskapsåret 2016
         
Balanseført verdi 01.01.16
 
22 054
30
177 666
199 750
Omregningsdifferanser
 
-
-
-2 774
-2 774
Tilgang
 
6 875
-
-
6 875
Reklassifsering til ikke videreført virksomhet
-190
-
-
-190
Avskr. og nedskr. relatert til ikke videreført virks.
-3 690
-
-
-3 690
Nedskrivinger
 
-6 629
-
-29 400
-36 029
Allokerte utviklingskostnader
-321
-
-
-321
Årets avskrivninger
 
-1 628
-30
-
-1 659
Balanseført verdi 31.12.16
16 471
0
145 491
161 962
           
Per 31. desember 2016
       
Anskaffelseskost
 
52 870
47 050
292 752
393 055
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-36 399
-47 050
-147 260
-231 093
Balanseført verdi 31.12.16
16 471
0
145 491
161 962
           
Regnskapsåret 2017
         
Balanseført verdi 01.01.17
16 471
0
145 491
161 962
Omregningsdifferanser
 
-
-
402
402
Tilgang
 
-783
-
-
-783
Omklassifisert fra varige driftsmidler
147
-
-
147
Allokerte utviklingskostnader
-25
-
-
-25
Årets avskrivninger
 
-1 677
-
-
-1 677
Balanseført verdi 31.12.17
14 132
0
145 893
160 026
           
Per 31. desember 2017
       
Anskaffelseskost
 
52 233
47 050
293 154
392 820
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-38 100
-47 050
-147 260
-232 794
Balanseført verdi 31.12.17
 
14 132
0
145 893
160 026
         
Avskrivnings %
   
16,7% - 25%
 
Økonomisk levetid
   
4 - 6 år
   
Avskrivningsmetode
   
lineær
   
           
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
           
Utviklingsprosjekt
Balanseførte utviklingskostnader gjelder utviklingsprosjekt i Goodtech Recovery Technology AS og Goodtech AS.
           
Konsernet vurderer løpende utviklingsprosjektene i forhold til marked, substitutter og potensielle kunder, for på den måten vurdere utviklingsprosjektenes gjennvinnbare verdi. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid. Levetiden varierer fra eiendel til eiendel, fra 3 år til 10 års levetid. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbar verdi, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm).
           
Videre utnyttelse av teknologien knyttet til energigjenvinningsprosjektet i Goodtech Recovery Technology AS (GRT) skjer i tett samarbeid med partnere gjennom lisensavtaler. Goodtech er eier av patentrettighetene rundt produktet. GRT er balanseført basert på antatt realiserbar verdi, med bakgrunn i fortsatt interesse for teknologien i markedet samt inngåtte lisensavtaler. Balanseførte verdier tilknyttet teknologien pr 31.12.2017 er 9,2 mill.kroner. Årets tilgang er nettoført mot tilskudd fra NFR på 1,2 mill. kroner.  
 
Eiendelene i Goodtech AS er utviklet enten gjennom direkte forespørsel fra kunde eller ved identifiserte behov for å møte markedets behov og på den måten posisjonere seg for fremtidige små og store prosjekter. Utviklingskostnadene avskrives ved bruk av både en prosjektallokeringsmetode og en lineær avskrivingsmetode, for å reflekterer forbruk av de fremtidige økonomiske fordelene av utviklede eiendeler. I 2017 er det gjennomført avskrivinger på 1,7 mill. kroner.
           
Det er ikke identifisert nedskrivingsbehov pr 31.12.2017 etter gjennomført verdifalltest.
           
Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2017 og 2016.
           
Goodwill
Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette ved årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.
 
Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.
           
Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter:
2017
2016
Goodtech AS
137 288
137 288
Goodtech Electro AS
302
302
Virksomhet i Norge
137 591
137 591
     
Goodtech Solutions AB
     
8 302
7 901
Virksomhet i Sverige
8 302
7 901
     
Balanseført verdi per 31.12
145 893
145 492
           
Ingen nedskrivingsbehov identifisert etter gjennomført testing av verdifall av goodwill. Goodwill tilknyttet virksomhet I Sverige er økt med 0,4 mill. kroner som følge av endringer i valutakurs.
           
Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.
           
Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill
Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenerende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.
           
Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC)
Etter skatt
Før skatt
Goodtech AS
9,6 %
12,1 %
Goodtech Electro AS
9,6 %
12,1 %
Goodtech Solutions AB
9,2 %
11,7 %
           
Vektet avkastningskrav før skatt er benyttet i gjennomført test for verdifall.
           
Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.
           
Risikofri rente er fastsatt basert på 10- årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene. 10-årige statsobligasjoner er beregnet for å estimere egenkapitalavkastningskravet, og 10-årig swap-rente er benyttet for å estimere fremmedkapitalavkastningskravet.
           
Beregning av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette betyr at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.
 
Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte segmenter. Konsernet ser muligheter i et marked i stor endring og som trenger kostnadseffektive løsninger. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.
           
Nedskriving av goodwill
         
Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 pr 31.12.17 er det ikke konstatert verdifallsituasjoner I konsernet.
 
Sensitivitetsanalyse
         
Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA.
           
I forbindelse med nedskrivingstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser for hver enkelt kontantstrømgenerende enhet. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med god margin for Goodtech AS og Goodtech Electro AS ved utgangen av 2017.
           
Goodtech Solutions AB er den enheten som er vurdert som mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring.
           
Goodtech Solutions AB
Selskapet leverte et svakere resultat enn forventet i 2017. Årets resultat er påvirket av interne omstillingsproseser og et noe sviktende marked. Det er gjennomført aktiviteter for å redusere kostnader og øke lønnsomheten som legger grunnlag for bedre inntjening i periodene fremover. Økende ordrereserve legger til rette for god aktivitet og bedre lønnsomhet i 2018. Det er i neste 5 års-periode lagt til grunn en forventet omsetningsvekst på 1-2% og en moderat vekst i EBITDA-margin frem til 2022.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 13,6%
b) EBITDA-margin lavere enn 3,2% i 2018.
           
En diskonteringsrente før skatt til over 13,6% (en økning på 1,9% sammenlignet med brukt diskonteringsrente i nedskrivingstest) eller en EBITDA-margin lavere enn 3,2% i 2018 vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Nedenfor en summarisk oppstilling over potensiell endringer i verdifall goodwill ved gitte forutsetninger (beløp i MNOK)
           
Goodtech AS (beløp i MNOK)
 
Diskonteringsrente
   
EBITDA margin
11,6 %
12,1 %
12,6 %
   
3,3 %
-16,7
-21,6
-26,7
   
3,8 %
0
0
-6,1
   
4,3 %
0
0
0
   
           
Goodtech Solutions AB (beløp i MNOK)
 
Diskonteringsrente
   
EBITDA margin
11,20%
11,70%
12,20%
   
2,7 %
-4,7
-5,5
-6,3
   
3,2 %
0
0
-1,1
   
3,7 %
0
0
0
   
Note 12
Andre finansielle anleggsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
   
2017
2016
 
Langsiktig rentebærende fordring
739
1 189
 
Andre finansielle investeringer
288
95
 
Sum andre finansielle anleggsmidler
1 028
1 284
 
         
Langsiktig rentebærende fordring gjelder utsatt betaling av salgsvederlag og utlån til nye eiere i forbindelse med overdragelse av Gøteborg virksomheten i Goodtech Solutions AB i 2014. Det er mottatt avdrag og rente på 0,6 mill. kroner i 2017.
Note 13
Varelager
         
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2017
2016
 
Materialer
5 408
7 288
 
Varer i arbeid
1 135
1 302
 
Ferdigvarer
1 498
425
 
Ukurans
-446
-637
 
Sum netto varelager
7 595
8 377
 
         
Varekostnad totalt i perioden
341 968
358 461
 
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet
7 595
8 377
 
         
Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
Nedskrivning ved ukurans av varelager er kostnadsført som varekostnad.
Balanseført verdi av varelager er stilt som sikkerhet inngår som del av pant mot Nordea. Se note 19.
Note 14
Kundefordringer
         
(Alle tall i NOK 1.000)
       
             
Kundefordringer
       
2017
2016
Kundefordringer
     
125 745
106 074
Avsetning tap
     
745
609
Kundefordringer netto
     
125 000
105 465
             
Endring avsetning tap
     
136
-14
Konstaterte tap
   
-
59
             
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
             
 
 
         
Aldersfordelt kundefordringer
Ikke forfalt
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
over 90 dager
Sum
2017
81 702
24 543
1 285
221
17 249
125 000
 
65 %
20 %
1 %
0 %
14 %
100 %
             
2016
90 672
1 501
0
410
12 882
105 465
 
86 %
1 %
0 %
0 %
12 %
100 %
             
Av utestående fordringer per 31.12.17 er 86,5 mill. kroner innbetalt per 19. februar 2018.
             
Kortsiktige fordringer
   
2017
2016
Kundefordringer netto
   
125 000
105 465
Andre kortsiktige fordringer - ref. note 15
   
95 297
169 106
Sum kortsiktige fordringer
   
220 297
274 571
             
     
2017
2016
2017
2016
Kortsiktige fordringer - bokført verdi per valuta
Beløp i lokal valuta
NOK
NOK
USD
   
71
64
582
554
EUR
   
1 772
2 488
17 440
22 610
SEK
   
68 200
82 937
68 173
78 890
NOK
   
134 102
172 517
134 102
172 517
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
220 297
274 571
Note 15
Andre kortsiktige fordringer
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Andre kortsiktige fordringer
 
2017
2016
Forskuddsbetalte kostnader
3 509
6 040
Opptjent ikke fakturert inntekt
76 146
134 641
Andre kortsiktige fordringer
15 642
28 425
Sum andre kortsiktige fordringer
95 297
169 106
       
Konsernet foretar for en stor del tilvirkning etter fastpriskontrakt. Disse anleggskontraktene regnskapsføres i samsvar med løpende avregningsmetode. Fremdrift beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader.
       
Spesifikasjon av løpende avregning prosjekter under utførelse
Pågående prosjekter er akkumulerte driftsinntekter og driftskostnader for alle pågående fastprisprosjekter.
       
Pågående prosjekter per 31.12.
2017
2016
Påløpte inntekter
 
1 071 774
1 017 790
Påløpte kostnader
 
-950 577
-906 515
Innregnet resultat
 
121 197
111 275
       
Prosjekter der opptjent inntekt er høyere enn A-konto fakturert beløp presenteres som fordring i balansen. Prosjekter der opptjent inntekt er lavere enn A-konto fakturert beløp presenteres som gjeld i balansen.
       
Opptjent ikke fakturert produksjon, fastpris prosjekter - fordring
2017
2016
Inntektsført pågående prosjekter
749 848
761 038
Akontofakturerte beløp
676 438
636 134
Opptjent, ikke fakturert inntekt
73 410
124 904
       
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
42 143
43 983
Av dette tilbakeholdt beløp
12 515
10 600
       
Fakturert ikke opptjent produksjon, fastpris prosjekter - gjeld
2017
2016
Inntektsført pågående prosjekter
283 519
256 752
Akontofakturerte beløp
324 236
276 380
Fakturert, ikke opptjent inntekt (ref note 20)
40 717
19 628
       
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
37 369
24 191
Av dette tilbakeholdt beløp
-
-
       
Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen per 31.12.
       
Viser til note 21 for avsetninger vedrørende tapskontrakter.
Note 16
Kontanter og kontantekvivalenter
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2017
2016
Bankinnskudd
39 340
46 393
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
39 340
46 393
     
Konsernet har etablert konsernkontosystem. Goodtech ASA er i henhold til avtalene konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver. Se note 19.
     
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter for videreført virksomhet er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31. desember 2017 på 7,5 mill. kroner (2016: 8,2 mill. kroner).
Note 17
Aksjekapital, overkurs og innskutt egenkapital
             
             
(Alle tall i NOK 1.000)
 
Aksjekapital
Egne aksjer
Annen innskutt egenkapital
Sum
Per 1. januar 2016
45 752
-252
389 808
435 308
Kjøp/salg egne aksjer
-
-536
-
-536
Per 31. desember 2016
45 752
-788
389 808
434 772
Kjøp/salg egne aksjer
-
219
-
219
Per 31. desember 2017
45 752
-569
389 808
434 991
           
             
Aksjekapital
           
Nominell verdi per aksje er kr 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett. Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50%. Fullmakten utløper 30. juni 2018. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.
             
Egne aksjer
           
Goodtech ASA hadde ved årets utgang 284.603 egne aksjer, tilsvarende 1,24 % av selskapet aksjekapital.
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av aksjekapitalen.
Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr 80, det laveste beløp er pålydende kr 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2018. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.
             
Det er ikke utbetalt utbytte i 2017 eller 2016.
   
             
20 største aksjonærer per 31. desember 2017
Antall aksjer
% av total
Holmen Industri Invest
 
7 850 288
34,32
Magnus Tvenge
 
1 000 000
4,37
DNB Bank
   
1 000 000
4,37
Nordnet Bank AB (nom.)
 
900 394
3,94
Tine Pensjonskasse
 
674 000
2,95
Åge Westbø AS
 
400 100
1,75
Storhaugen Invest AS
 
400 000
1,75
Ravi Investering AS
 
400 000
1,75
Remis AS
 
400 000
1,75
Mikla Invest AS
 
349 900
1,53
Part Invest AS
 
342 500
1,50
Trollhaug Invest
 
320 000
1,40
Skandinaviska Enskilda Banken
 
300 000
1,31
Goodtech ASA
 
284 603
1,24
Svenska Handelsbanken AB (nom.)
 
270 849
1,18
Avanza Bank AB (nom.)
 
269 686
1,18
Tvenge Torstein Ingvald
 
250 000
1,09
Fram Realinvest AS
 
250 000
1,09
Pershing LLC (nom.)
 
231 901
1,01
Swedbank Clients account (nom.)
 
218 437
0,95
Sum 20 største
 
16 112 658
70,43
Øvrige aksjonærer
 
6 763 488
29,57
Sum
 
22 876 146
100,00
             
Ved utgangen av 2017 hadde Goodtech ASA 1.626 aksjonærer mot 1.722 ved utgangen av 2016.
             
Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2017
Antall aksjer
 
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)
107 201
 
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)
35 000
 
Håvard Kristiansen (Styremedlem, ansattesrepresentant) **)
2 388
 
Rolf Johansson (Styremedlem, ansattesrepresentant)
278
 
Eric Staurset (Konsernsjef)
34 342
 
Synnøve Granli (CFO)
15 651
 
Magne Reierson (Konserndirektør Prosjekt og innkjøp)
10 454
 
Anne Dahl Øiseth (Konserndirektør Salg og marked)
2 257
 
Jørn Jørgensen, CIO
2 257
 
             
*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.
             
**) Ansattes representant Håvard Kristiansen har sluttet i Goodtech og trådte således nå ut av styret i Goodtech ASA 6. februar 2018.
             
Kursutvikling
           
Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 6,53 per aksje, sammenlignet med 7,00 ved årsslutt i 2016.
Note 18
Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser
               
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech-konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.
               
Selskap
 
Konsernets eierandel
Konsernets stemmeandel
 
Forretnings- kontor
Land
 
Goodtech AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Recovery Technology AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Electro AS *)
50,0 %
50,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Solutions AB
100,0 %
100,0 %
 
Karlstad
Sverige
 
  Goodtech Solutions Manufacturing AB
100,0 %
100,0 %
 
Arvika
Sverige
 
Goodtech Environment AB
100,0 %
100,0 %
 
Mariehamn
Åland (Finland)
               
Ingen endringer i konsernets eierandel eller stemmeandel fra tidligere år på konsernets datterselskaper.
               
Selskapene Goodtech Power AS og Goodtech Solutions AS er fusjonert inn i søsterselskapet Goodtech Projects & Services AS med virkning fra 01.01.2017. Det fusjonert selskapet har endret navn til Goodtech AS.
Goodtech Industry Holding AS er fusjonert inn i morselskapet Goodtech ASA med virkning fra 01.01.2017.
 
Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er 1,0 mill. kroner.
Ikke-kontrollerende eierinteresse er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert iht. IFRS 12.
Note 19
Lån og kreditter
(Alle tall i NOK 1.000)
       
               
Rentebærende gjeld
           
Balanseført verdi
Langsiktig rentebærende gjeld
Nom. rentesats
Forfall
Valuta
Pålydende i valuta
Selskap 1)
2017
2016
Nordea Bank Finland Abp
Euribor + 1,75%
31.10.2023
EUR
1 480
GEAB
14 561
14 281
Diverse banklån - flytende rente
1,03% - 3,31%
28.02.2031
SEK
3 867
GSMAB
3 865
4 674
Sum langsiktig rentebærende gjeld
 
18 426
18 955
               
Total langsiktig gjeld
   
18 426
18 955
1. års avdrag langsiktig gjeld
   
-1 924
-1 832
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag
 
16 502
17 123
               
Kortsiktig rentebærende gjeld
         
Langsiktig gjeld, forfall < 1 år
     
1 924
1 832
Sum kortsiktig gjeld
   
1 924
1 832
               
Sum rentebærende gjeld
 
18 426
18 955
               
Forfall for rentebærende gjeld ekskl. kassekreditt er som følger:
2017
2016
1 år
         
2 485
2 534
2 år
         
1 695
1 805
3 år
         
1 569
1 587
4 år
         
1 041
1 467
5 år
         
1 041
965
Etter 5 år
         
11 156
11 298
               
Konsernets konsernkontosystem og kontoer med kortsiktige driftskreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.
               
Rentebytteavtaler
Det foreligger avtale om fast rente (renteswap) på deler av det langsiktige lånet (opprinnelig lån EUR 0,9 mill) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.10.23 på 1,91 % inkludert margin.
               
           
Balanseført verdi
 
Rentesats
Forfall
Valuta
Nominelt beløp valuta
Selskap 1)
2017
2016
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta EUR 0,9 mill.)
1,91 %
31.10.2023
EUR
725
GE AB
702
702
Sum virkelig verdi rentebytteavtaler
     
702
702
               
Avstemming mot balanseoppstilling
Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i regnskapslinjene Lån og Lån og kreditter i balanseoppstillingen.
           
Balanseført verdi
           
2017
2016
Rentebærende gjeld
     
16 502
17 123
Rentebytteavtaler
     
561
702
Sum langsiktig lån i balanseoppstilling
 
17 062
17 825
               
           
Balanseført verdi
           
2017
2016
Rentebærende gjeld
   
1 924
1 832
Sum lån og kreditter i balanseoppstilling
1 924
1 832
               
Avstemming mot kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
           
Kontantstrøm
           
2017
2016
Inngående balanse
   
19 657
55 361
Valutaeffekt inngående balanse i SEK og EUR
   
1 423
-1 521
Betaling av avdrag
   
-1 952
-2 404
Endring rentebytteavtale
   
-142
29
Innbetaling trekk på driftskreditt
   
-
-31 808
Sum langsiktig og kortsiktig lån balanseoppstilling
18 986
19 657
               
Oversikt over benyttede og ubenyttede låne- og garantirammer
               
Driftskreditt
 
Rentesats og provisjon
Total ramme
Ubenyttet ramme
Nordea konsernkredittramme (NOK 20 mill.)
7 dg Nibor + 1,25% Rammeprovisjon 0,125% pr kvartal
20 000
20 000
Nordea Åland driftskredittramme (EUR 3,0 mill.)
1 måneds Euribor +1.1 %. Rammeprovisjon 0,15 % p.a
29 521
169
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.)
       
500
500
Sum driftskreditt
         
50 021
20 669
               
Garantirammer
 
Garantiprovisjon 0,85% p.a.
160 000
53 135
               
Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme på inntil 160 mill. kroner, konsernkredittramme på inntil 20 mill. kroner, samt driftskredittramme for Goodtechs virksomhet på Åland på inntil 3 mill. Euro. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse.
               
Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:
- Kvartalsvis "cleandown" på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
- Netto Rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.
               
Sikkerhetsstillelser og garantier
Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul.
               
Bokført verdi av kundefordringer, varelager og fast eiendom pr 31.12.2017 er angitt i note 14, note 13 og note 10.
               
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
               
1) Selskapsforkortelser
       
GE AB
Goodtech Environment AB
     
GSM AB
Goodtech Solutions Manufacturing AB
     
GOD ASA
Goodtech ASA
     
Note 20
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
             
(Alle tall i NOK 1.000)
2017
2016
       
Leverandørgjeld
62 196
57 652
       
Skyldig offentlige avgifter
29 661
22 006
       
Skyldig feriepenger/lønn
32 964
32 761
       
Fakturert, ikke opptjent produksjon
58 257
29 197
       
Påløpte kostnader
865
6 841
       
Annen kortsiktig gjeld
11 795
98 872
       
Sum
195 739
247 329
       
             
Annen kortsiktig gjeld inkluderer kostnadsførte prosjektutgifter iht løpende avregningsmetode.
Note 21
Avsetninger
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
 
Balanse 1. januar 2016
3 920
56
175
4 151
 
Virkninger av valutakursendringer
-147
-
-3
-150
 
Avsetninger i løpet av året
3 271
2 874
124
6 268
 
Avsetning reversert i løpet av året
-1 874
-25
-126
-2 025
 
Avsetninger benyttet i løpet av året
-344
-
-
-344
 
Balanse 31. desember 2016
4 827
2 905
170
7 901
 
             
             
Kortsiktige avsetninger
Garantier
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
 
Balanse 1. januar 2017
4 827
2 905
170
7 901
 
Virkninger av valutakursendringer
149
-
10
158
 
Avsetninger i løpet av året
2 457
-
-
2 457
 
Avsetning reversert i løpet av året
-240
-
-
-240
 
Avsetninger benyttet i løpet av året
-830
-2 905
-120
-3 855
 
Balanse 31. desember 2017
6 362
0
59
6 422
 
             
Garantier
           
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av konsernet. Avsetningen er basert på garantiforpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
 
             
Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen.
 
             
Forpliktelser
           
Avsatt for sluttvederlag og restruktureringskostnader mv. i 2016 er i sin helhet benyttet i 2017.
 
             
Tapskontrakter
           
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uungåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Opptjent, ikke utfakturert inntekt balanseført som eiendel nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.
 
Note 22
Leieavtaler
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
I forbindelse med flyttingen av hovedkontoret i slutten av desember inngikk Goodtech AS en leieavtale med leasingpartner for IT utstyr og kontorinteriør. Leieavtalen er klassifisert som finansiell leasing. Finansielle leieavtaler er innregnet som eiendeler og forpliktelser i balanseoppstillingen. Pr 31.12.2017 hadde konsernet finansielle leieavtaler med en regnskapført verdi på 2,8 mill. kroner.
           
Operasjonelle leieavtaler
Konsernet har operasjonelle leieavtaler tilknyttet maskiner, biler, inventar og bygninger/kontorlokaler.
           
Kostnader knyttet til operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie i oppsigelsesperioden.
           
Leiekostnad for videreført virksomhet bestod av følgende;
     
Bygninger/ kontorlokaler
Maskiner/biler/inventar
Sum
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler
13 091
1 928
15 020
Estimert neste års leie
13 518
1 825
15 343
           
Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
Innen 1 år
       
14 695
2 til 5 år
       
22 552
Etter 5 år
       
-
Fremtidig minimumsleie
37 247
Note 23
Finansiell risiko og finansielle instrumenter
 
(Alle tall i NOK 1.000)
 
                 
Finansiell risiko
               
Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.
 
                 
Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.
 
                 
Kapitalforvaltning
               
Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.
 
                 
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5. Se note 19.
 
                 
Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.
 
                 
Kredittrisiko
               
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 14 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.
 
                 
Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.
 
                 
Maks kreditteksponering
 
2017
2016
 
Kontanter og kontantekvivalenter (note 16)
39 340
46 393
 
Kundefordringer (note 14)
125 000
105 465
 
Andre kortsiktige fordringer (note 15)
95 297
169 106
 
                 
Renterisiko
               
Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.
 
                 
Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtale, som sikring mot ett av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 19.
 
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
 
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold til rentenivå per 31.12.2017. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 0,5 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være 0,1 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2017 (0,1 mill. kroner per 31.12.2016).
 
                 
Likviditetsrisiko
               
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.
 
                 
Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.
 
                 
Konsernet har netto positiv likviditetsbeholdning pr 31.12.2017.
 
                 
Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv overvåking og styring gjennom konsernkonti og i tett dialog med datterselskapene. Konsernet har periodisk oppfølging av likviditet og forfalte fordringer sammen med datterselskapene, og fokus på utvikling i arbeidskapitalen.
 
                 
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.
 
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2017
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
 
Rentebærende gjeld
               
Banklån
   
1 888
3 203
2 042
10 938
18 071
 
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
-
-
-
702
702
 
Sum rentebærende gjeld
1 888
3 203
2 042
11 640
18 773
 
                 
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
   
62 196
-
-
-
62 196
 
Annen kortsiktig gjeld
76 525
-
-
-
76 525
 
Sum ikke-rentebærende gjeld
138 721
-
-
-
138 721
 
Totalt
   
140 609
3 203
2 042
11 640
157 494
 
                 
Fremtidige rentebetalinger
289
519
425
720
1 953
 
Totalt inkludert rentebetalinger
140 898
3 722
2 467
12 360
159 447
 
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2016
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
 
Rentebærende gjeld
           
Banklån
   
2 091
3 910
2 853
10 101
18 955
 
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
-
-
-
702
702
 
Sum rentebærende gjeld
2 091
3 910
2 853
10 803
19 657
 
                 
Ikke-rentebærende gjeld
           
Leverandørgjeld
57 652
-
-
-
57 652
 
Annen kortsiktig gjeld
161 385
-
-
-
161 385
 
Sum ikke-rentebærende gjeld
219 036
-
-
-
219 036
 
Totalt
   
221 127
3 910
2 853
10 803
238 693
 
                 
Fremtidige rentebetalinger
303
531
397
281
1 511
 
Totalt inkludert rentebetalinger
221 430
4 441
3 250
11 084
240 205
 
                 
Valutarisiko
               
Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.
 
                 
Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.
 
                 
Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
 
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
 
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.
 
                 
   
Regnskapsmessig effekt 2017
Regnskapsmessig effekt 2016
 
   
Resultat før skatt
Egenkapital
Resultat før skatt
Egenkapital
 
10% økn/-red NOK/SEK
(+/-) 378
(-/+) 99
 
(+/-) 1 853
(-/+) 402
 
10% økn/-red NOK/EUR
(+/-) 212
(-/+) 4 341
 
(+/-) 718
(-/+) 4 409
 
                 
Fastsettelse av virkelig verdi
 
Under følger en oversikt over bokført og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter, samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen viser også på hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg i forhold til hvor objektiv målemetoden er.
 
                 
Det er ikke vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.
 
                 
Kategorier av finansielle instrumenter
 
                 
2017
Note
Verdsettelses-nivå
Utlån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
           
Kundefordringer
14
 
125 000
-
-
-
-
125 000
Andre kortsiktige fordringer
18 150
-
-
-
-
18 150
Kontanter og kontantekvivalenter
16
 
39 340
-
-
-
-
39 340
Andre finansielle eiendeler
12
3
-
288
-
-
-
288
Sum
             
182 490
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
           
Langsiktig gjeld
               
Lån
19
 
-
-
-
-
16 502
16 502
Langsiktig renteswap
19
2
-
-
-
702
-
702
Sum
             
17 204
                 
Kortsiktig gjeld
           
Lån og kreditter
19
 
-
-
-
-
1 924
19 224
Leverandørgjeld
20
 
-
-
-
-
62 196
62 196
Annen kortsiktig gjeld
20
 
-
-
-
-
76 525
76 525
Sum
             
140 645
                 
Sum finansielle instrumenter
182 490
288
-
702
157 147
340 339
                 
2016
Note
Verdsettelses-nivå
Utlån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
           
Kortsiktige fordringer
           
Kundefordringer
14
 
105 465
-
-
-
-
105 465
Andre kortsiktige fordringer
12 839
-
-
-
-
12 839
Kontanter og kontantekvivalenter
16
 
46 393
-
-
-
-
46 393
Sum
             
164 697
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
           
Langsiktig gjeld
               
Lån
19
 
-
-
-
-
17 123
17 123
Langsiktig renteswap
19
2
-
-
-
702
-
702
Sum
             
17 825
                 
Kortsiktig gjeld
               
Lån og kreditter
19
 
-
-
-
-
1 832
1 832
Leverandørgjeld
20
 
-
-
-
-
57 652
57 652
Annen kortsiktig gjeld
20
 
-
-
-
-
161 385
161 385
Sum
             
220 868
                 
Sum finansielle instrumenter
164 697
-
-
702
237 991
403 390
                 
Verdsettelseshierarki
Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt.
                 
De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).
Note 24
Transaksjoner med nærstående parter
         
Goodtech ASA er morselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 6 selskaper per 31.12.2017. Disse er presentert i note 18. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 10 i Goodtech ASA regnskapet.
         
Goodtech foretar i enkelte tilfeller kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal forretningsdrift. Ingen transaksjoner gjennomført i 2017.
         
Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egen avtaler og på armlengdes avstand, og avregning av felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler, avhengig av de ulike kostnadsartene.
         
Konsernet har ikke identifisert andre transaksjoner med nærstående parter enn transaksjoner nevnt ovenfor. Opplysninger om ledende ansatte er presentert i note 25 i konsernregnskapet.
Note 25
Ytelser til styret, ledelsen mv.
(Alle tall i NOK 1.000)
   
                 
Godtgjørelse til styret og styrekomiteer
   
Godtgjørelse til styret består av et fast årlig styrehonorar avhengig av rolle i styret samt honorar for deltagelse i andre komiteer etablert av styret. Oppgitt beløp i tabellen nedenfor er godtgjørelser vedtatt av generalforsamlingen 2017. Generalforsamlingen har besluttet å endre praksis fra å vedta styrehonorar etterskuddsvis til å vedta styrehonorar for kommende perioder. Styrehonorar er utbetalt hvert kvartal etterskuddsvis i 2017.
   
                 
Viser til note 17 for oversikt over aksjer eid av styret og konsernledelsen. Aksjebeholdning for styremedlemmer og konsernledelse inkluderer deres nærstående.
   
                 
Godtgjørelse til styret
2017
2016
   
Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
453
320
   
Karl Erik Staubo (styremedlem)
283
200
   
Anne M. Sødahl Wessel (styremedlem)
283
200
   
Terje Thon (styremedlem fra sept 2015)
283
117
   
Vibeke Strømme (styremeldlem)
283
-
   
Håvard Kristiansen (ansattesrepresentant)
142
100
   
Rolf Johansson (ansattesrepresentant)
142
-
   
Hilde Matre Vik (styremedlem til april 2016)
-
200
   
Veroslav Sedlak (styremedlem til sept 2015)
-
83
   
Åsa Otterlund (styremedlem til des 2015)
-
133
   
Rolf Tannergård (styremedlem til des 2015)
-
133
   
Susanne Häggström (ansattesrepresentant til des 2015)
-
67
   
Christer Erita (ansattesrepresentant til des 2015)
-
67
   
Sum
       
1 869
1 620
   
                 
Godtgjørelse til revisjonsutvalg
 
2017
2016
   
Karl Erik Staubo
18
18
   
Anne M. Sødahl Wessel
18
14
   
Vibeke Strømme
14
-
   
Åsa Otterlund
-
11
   
Sum
       
49
42
   
                 
Godtgjørelse til valgkomité
2017
2016
   
Nicolas Brun-Lie (valgkomiteens leder)
50
125
   
Harald Skogholt (valgkomitee medlem)
30
55
   
Mimi Berdal (valgkomitee medlem)
30
-
   
Stig Martin (valgkomitee medlem)
-
55
   
Sum
       
110
235
   
                 
Godtgjørelse til kompensasjonsutvalget
2017
2016
   
Stig Grimsgaard Andersen
4
4
   
Anne M. Sødahl Wessel
4
-
   
Åsa Otterlund
-
4
   
Sum
       
8
8
   
                 
Ansattesrepresentantene i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelser som ansatt, som ikke er inkludert i tabellen over.
   
                 
Godtgjørelse til konsernledelsen
 
Lønn, honorarer m.v
Pensjon
Andre ytelser
Sum 2017
Sum 2016
   
Eric Staurset (konsernsjef fra aug 2016)
1 927
79
121
2 127
1 124
   
Synnøve Granli (CFO)
1 751
80
121
1 952
1 877
   
Magne Reierson (Konserndirektør Prosjekt og innkjøp) 1)
1 404
77
13
1 494
1 443
   
Anne Øiseth (Konserndirektør salg og marked fra juni 2017) 1)
789
48
122
958
-
   
Jørn Jørgensen (CIO fra april 2016)
1 104
75
97
1 277
910
   
                 
1) Godtgjørelse er utbetalt fra datterselskap i konsernet.
   
                 
Lønn, honorarer mv. i tabell ovenfor inkluderer ekstra godtgjørelser og feriepenger utover ordinær månedslønn. Andre ytelser inkluderer forsikring, bilordning og elektronisk kommunikasjon.
   
                 
Alle tall er ekslusive arbeidsgiveravgift.
   
                 
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ansatte i konsernledelsen.
   
                 
                 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
   
Styret i Goodtech ASA har fastsatt retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper (”Goodtech” eller ”Konsernet”) for det kommende regnskapsåret. Erklæringen er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Denne skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling 2018, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.
   
                 
Alle selskaper i Konsernet skal følge de fastsatte retningslinjene for selskapet slik de er beskrevet nedenfor. Det er et mål å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable ytelser i hele Konsernet.
   
                 
1. Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk
   
Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende – selskapet skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere
   
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare virksomheter i det aktuelle landet hvor lederen er hjemmehørende.
   
                 
Lederlønnen skal være motiverende – lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater
   
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes innsats for selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra selskapets resultat det aktuelle året. For at de variable ytelsene skal fungere som incentiv for ekstra innsats, skal kriteriene være knyttet til faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Goodtech ønsker at lønnssystemet skal bygge opp om en lagånd internt i Konsernet og stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde. En del av den samlede kompensasjonen kan også skje i form av aksjer i selskapet.
   
                 
Lønnssystemet skal være fleksibelt – slik at tilpasning kan skje når behovene endres
   
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Goodtech ha et fleksibelt lønnssystem med rom for tilpasninger. Goodtech skal ha lønninger som er konkurransedyktige i forhold til å kunne tiltrekke seg og beholde ledere i de ulike geografiske områder der Goodtech opererer, og lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger og gjøres tilpasninger i forhold til dette. Lønnssystemet skal være forståelig og akseptabelt både internt i Goodtech og eksternt. Lønnssystemet skal ikke være uforholdsmessig vanskelig å forklare for allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for administrasjonen.
   
                 
2. Prinsipper for fastsettelse av lønn
   
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn.
   
                 
3. Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til fastlønn
   
Godtgjørelse til ledende ansatte kan i tillegg til fastlønn inneholde følgende elementer:
   
- Naturalytelser
   
- Bonuser
   
- Aksjebasert avlønning
   
- Pensjonsordninger
   
- Etterlønnsordninger
   
- Andre godtgjørelser
   
                 
Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte godtgjørelsene.
   
                 
Naturalytelser
   
Naturalytelser vil typisk bestå av bilordning, aviser/tidsskrifter og elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til avlønning.
   
                 
Bonuser
   
Goodtech har i 2017 ikke hatt noe etablert insentiv- eller bonusprogram for ledende ansatte i Konsernet.
   
                 
Konsernsjefen har en bonusordning på opptil 25 % av fastlønn, på vilkår som fastsettes av styret.
   
                 
Det eksisterer enkelte salgsbonusavtaler og lederbonusavtaler av begrenset karakter.
   
                 
Styret har vedtatt å etablere et enhetlig bonusprogram for ledende ansatte i Konsernet fra 2018. Bonusen kan utfra nærmere fastsatte vilkår utgjøre opptil en månedslønn.
   
                 
Aksjebasert avlønning
   
Konsernet har per i dag ingen etablerte aksjebaserte insentivprogram særskilt for ledende ansatte i Konsernet. I den grad Konsernet etablerer aksjespareprogram for ansatte, gis ledende ansatte tilgang til å delta i dette på lik linje med øvrige ansatte. Konsernet har gjennomført aksjespareprogram for ansatte i 2017.
   
                 
Styret kan også i inneværende og kommende regnskapsår etablere aksjespareprogram for ansatte, herunder også for daglig leder og andre ledende ansatte. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer som omfatter dette formålet.
   
                 
Pensjonsordninger
   
Ledende ansatte inngår i Konsernets ordinære pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte. Dette sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået i arbeid.
   
     
Etterlønnsordninger
   
Konsernsjefen og konserndirektører har avtale om etterlønnv på inntil 6.
   
     
Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør er det i tillegg til lønn i oppsigelsestiden avtalt en etterlønn tilsvarende inntil 6 måneders lønn. Konsernsjefen har med dette en avtale som ivaretar selskapets behov for å kunne be konsernsjefen fratre umiddelbart dersom dette anses å være i selskapets interesse. Etterlønnsordningen må derfor være tilstrekkelig til at konsernsjefen aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern.
   
                 
Det kan inngås avtaler om etterlønn også for andre ledere, for å ivareta selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med selskapets behov. Slike avtaler vil i henhold til arbeidsmiljøloven ikke være bindende for andre ledere enn konsernsjefen.
   
                 
Etterlønnsordninger skal søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. I tillegg til lønn og annen godtgjørelse i oppsigelsestiden, skal slike ordninger ikke gi rett til etterlønn i mer enn 6 måneder.
   
                 
Andre godtgjørelser
   
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses formålstjenlig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder.
   
                 
Generelt
   
Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som er et saksforberedende og rådgivende utvalg for Styret. Kompensasjonsutvalget skal:
   
                 
- Forberede saker for styrets vurdering og vedtak om godtgjørelse av, og andre saker vedrørende, selskapets ledende ansatte.
   
- Forberede styrets vurderinger og vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6 16a.
   
- Foreslå retningslinjer for kompensasjon og ansettelsesbetingelser for Selskapets ledende ansatte.
   
                 
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets leder i samråd med styret. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Selskapet praktiserer ensartede ansettelseskontrakter og ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og konserndirektører.
   
Note 26
Usikre forpliktelser
         
                 
Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.
                 
Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
                 
Rettslige tvistemål
Goodtechs datterselskap Goodtech Environment AB har stevnet Eidsvoll Kommune i forbindelse med prosjektet «Bårlidalen avløpsanlegg». Eidsvoll Kommune holder tilbake betaling som følge av anførte motkrav. Rettsaken som opprinnelig var berammet til 4. mai 2017 ble utsatt til januar 2018. Partene gjennomførte 22. januar 2018 et rettsmeklingsmøte med formål å oppnå en minnelig løsning, men komme ikke til enighet i saken. Ny dato for hovedforhandlinger vil bli berammet, forventet tidligst i august 2018.
 
Bank- og konserngarantier
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor Nordea og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets driftkreditt- og garantirammer. Se note 19 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.
Note 27
Offentlige tilskudd
       
             
Pågående utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium (heat pipe) er godkjent som et flerårig FoU-prosjekt i SkatteFunn.
             
Konsernet har i 2017 mottatt 1,2 mill. kroner i tilskudd. I 2016 mottok konsernet 1,0 mill. kroner i tilskudd. Tilskuddet blir i sin helhet ført som en reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjekter.
             
Utviklingsprosjektet er balanseført, jfr note 11.
Note 28
Hendelser etter balansedagen
               
Det er ikke skjedd vesentlige hendelser etter balansedagen og frem til avleggelse av regnskapet som har påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde vært reflektert i det avlagte regnskapet.
 
Alternative måltall / prestasjonsmål (APM)
             
             
Goodtech presenterer noen alternative måltall/prestasjonsmål i delårsrapporten, som et supplement til finansregnskapet som er utarbeidet ihht IFRS. Slike måltall er ofte brukt av analytikere, investorer og andre interessenter, og formålet er gi å bedre innsikt i selskapets drift, finansiering og fremtidsutsikter.
             
Prestasjonsmål:
EBITDA og EBIT er begreper som vanligvis benyttes av analytikere og investorer.
             
EBITDA: Er forkortelse for «earnings before interest, taxes, depreciation and amortization», og tilsvarer driftsresultat før av- og nedskrivninger i årsrapporten.
             
EBIT: Er forkortelse for «earnings before interest and taxes», og tilsvarer driftsresultat i årsrapporten.
             
EBITDA margin er brukt for å sammenligne relative resultat mellom perioder. EBITDA margin er beregnet som EBITDA/Driftsinntekter.
             
Ordrereserve:
Ordrereserven er presentert som alternativt prestasjonsmål, da den indikerer selskapets inntekter og drift i fremtiden.
             
Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter.
             
Finansielle måltall:
Alternative måltall for finansiering og egenkapital er presentert da de er indikatorer på selskapets evne til å oppnå finansiering og betjene sin gjeld.
             
Netto rentebærende gjeld: Kontanter og kontantekvivalenter fratrukket rentebærende gjeld.
             
Egenkapitalgrad: Sum egenkapital /Sum eiendeler.