Årsrapport 2017 Goodtech

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Goodtech ASA, konsern og morselskap, per 31. desember 2017.

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2017. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31.12.2017. Årsberetningen for konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og norsk god regnskapsskikk nr. 16 per 31.12.2017.

Etter vår beste overbevisning:

  • Er årsregnskapet 2017 for morselskapet og konsernet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder
  • Gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2017
  • Gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over:
    • Utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
    • De mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor

Oslo, 22. mars 2018

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder    

 

Karl-Erik Staubo 
Styremedlem

 

Anne M. Sødahl Wessel
Styremedlem

 

 

 

 

 

Terje Thon
Styremedlem

 

Vibeke Strømme
Styremedlem

 

Rolf Johansson
Styremedlem, ansatterepresentant

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

Eric Staurset
Konsernsjef