Årsrapport 2017 Goodtech

Årsberetning 2017

 • Gjennomført reorganisering for å effektivisere driften samt styrke salgs- og prosjektgjennomføringen i konsernet

 • Positiv underliggende drift etter innførte forbedringstiltak

 • Fortsatt uforutsette kostnadsøkninger i historisk inngåtte prosjekter

 • Goodtech er godt posisjonert i markedet og vil være en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover. 

Virksomheten

Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Vi leverer prosjekter, tjenester og produkter for industri, energi, miljø og infrastruktur som skaper verdi for våre kunder gjennom økt effektivitet og forbedret helse, miljø og sikkerhet. 

Vår kjernevirksomhet er:  

 • Automasjon, elektrifisering, digitalisering og robotisering. 
 • Miljøbaserte løsninger innenfor vannrensing og biogass.  

Goodtech er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet har selskaper i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge. Goodtech ASA er morselskapet i konsernet.

Goodtech har 325 ansatte ved utgangen av 2017, og en omsetning på NOK 689 mill.

Vår visjon er at Goodtech skal være førstevalget for industriell effektivitet

Dette innebærer at Goodtech skal 

 • Tilby effektive løsninger som gir kundene merverdi 
 • Tilby ledende tekniske tjenester som sikrer effektiv og stabil drift for våre kunder

Reorganisering for økt effektivitet og ny strategi

Goodtech etablerte ved inngangen til 2017 en ny organisasjonsstruktur med tydeligere fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning. Samtidig er det gjennomført forenklinger i den juridiske strukturen i konsernet. Vår nye visjon som ble lansert ved inngangen av året er sammen med våre nye verdier bedre tilpasset konsernets virksomhet og våre ambisjoner. Gjennom 2017 har styret og ledelsen gjennomført en strategiprosess der vi har definert Goodtechs strategiske målbilde frem til 2022, med tydelige prioriteringer og interne forbedringsprogrammer for å nå vår visjon om å være førstevalget for industriell effektivitet. 


Året 2017

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2017 2016 Endring
 Driftsinntekter 688 678 704 244 -2,2 %
 Driftsresultat (EBITDA) 2 970 -12 873 123,1 %
 EBITDA margin % 0,4 % -1,8 % 2,3 %
 Resultat før skattekostnad  -15 165 -60 553 75,0 %
 Ordrereserve 273 012 346 222 -21,1 %
 Antall ansatte 325 341 4,7 %


Det har vært stabil drift i de fleste av konsernets enheter i 2017, med bedrede marginer sammenlignet med fjoråret.  
Goodtech er for tiden i sluttfasen av flere større og langvarige prosjekter. Kostnadsøkninger i enkelte av disse prosjektene påvirket EBITDA negativt i slutten av året, og gir et svakere resultat for 2017 enn forventet. Dette gjelder primært prosjekter som har vært inngått på ugunstige vilkår, og med fortsatt usikkerhet knyttet til endelig utfall. 

Goodtech har i løpet av 2017 gjennomført en rekke forbedringstiltak for å bedre konsernets drift og lønnsomhet:

 • Reorganisering for å effektivisere samt styrke salgs- og prosjektgjennomføringen i konsernet
 • Forbedret salgsprosess med økt fokus på risikokontroll
 • Forbedret prosjektgjennomføring gjennom innføring av PRINCE2® modellen for prosjektstyring og risikokontroll
 • Økt fokus på HMS, compliance og kvalitet
 • Kostnadstilpasninger 

Vi ser at endringene gir resultater, og EBITDA er snudd fra negativ i 2016 til positiv i 2017. Det arbeides videre med innførte forbedringer, herunder interne opplæringsprogrammer og systemforbedringer. Det forventes at dette vil bidra til ytterligere effektivisering og bedring av driftsmarginer fremover. 

Goodtechs hovedkontor og Oslo-avdeling flyttet i slutten av desember inn i nye og moderne lokaler i Helsfyr Atrium, noe vi forventer vil bidra positivt til konsernets profilering og rekruttering fremover. 

Goodtech har vunnet strategisk viktige kontrakter som styrker vår posisjon som ledende leverandør innen industriell effektivitet 

Goodtech har i 2017 blant annet vunnet oppdrag med å bidra til at Husqvarna, et av Sveriges største industriselskaper kan nå sitt mål om å bygge "Sveriges smartaste fabrik" innen 2020. Dette oppnås ved å levere flere helautomatiske monteringslinjer basert på et nytt monteringskonsept som ligger helt i linje med Industri 4.0, og innebærer moduler, fleksibilitet, skalerbarhet, høy tilgjengelighet og korte omstillingstider samt samarbeide mellom roboter. Samlet ordreverdi er ca. SEK 26 mill. og levering skal skje i 1. kvartal 2018. 

Goodtech har utviklet et nytt konsept innen robotsveising. Den langsiktige satsingen innen dette segmentet førte i 2017 til ytterligere en kontrakt på en ny innovativ sveisecelle der parametre som fleksibilitet, høy tilgjengelighet og korte omstillingstider har vært styrende under utviklingen av løsningen. Avtalen er en totalentreprise til et av Sveriges ledende industriselskaper.

Årets største kontrakt ble inngått med Wacker Chemicals Norway AS i mai, i forbindelse med deres bygging av verdens største ovn for produksjon av silisiummetall ved fabrikken på Holla i Trøndelag. Goodtechs leveranse er i størrelsesorden NOK 50 mill.  Goodtech har ansvar for engineering, innkjøp og bygging av høyspent og lavspent anleggsdeler i forbindelse med utvidelse av det nye anleggets kraftbehov. Prosjektet beregnes ferdigstilt i begynnelsen av 2019.

Før sommeren inngikk Goodtech avtale om levering av en ny prosesslinje for totalavsalting til Iggesund Paperboard. Kontrakten har en verdi på ca. NOK 15 mill. og beregnes ferdigstilt i løpet av juni 2018.
Goodtech har fått en viktig digitaliseringskontrakt for å hente ut sanntidsdata fra Subsea-feltet Maria som er tilknyttet Statoil sin Kristin-plattform. Med dette befester Goodtech sin posisjon som ledende for sanntids datatransport i Nordsjøen. 

Goodtech styrker sin posisjon som en foretrukken teknologileverandør innen helautomatisk pakking og håndtering av bulkvarer gjennom sin Portabulk® teknologi, og har i 2017 vunnet viktige kontrakter til kunder som Borealis i Frankrike og MSP Engineering Pty Ltd - en ledende australsk aktør innen leveranser av produksjonsanlegg for mineralutvinning. Goodtech Portabulk® FAB-konsept er basert på robotteknologi for å oppnå en så fleksibel og effektiv produksjon som mulig.  

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet

Konsernet har netto likvider på NOK 20,4 mill. per 31.12.2017, mot netto likvider på NOK 26,7 mill. på samme tidspunkt i fjor. Egenkapitalen per 31.12.2017 er NOK 297,8 mill., noe som gir en egenkapitalgrad på 57,4 %, mot 52,8 % i fjor. Kontantstrøm fra drift ble NOK -0,4 mill. i 2017 mot NOK -2,6  mill. i samme periode i fjor. Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene. Goodtech har fokus på god likviditetsstyring og tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer. Dette vil fortsatt ha fokus fremover.

Netto gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/egenkapital) utgjør -6,8 % (netto likvider) ved utgangen av 2017 mot -8,7 % året før.   

Aksje- og aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital består av 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2 til sammen NOK 45.752.292 pr 31.12.2017. 

Alle aksjonærer i Goodtech har like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

Holmen Industri Invest I AS er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 34,3 % av aksjene. En stor andel av av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA.

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 284.603 egne aksjer, tilsvarende 1,24 % av selskapets aksjekapital. Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten. 

Etikk, personale, arbeidsmiljø og sikkerhet

I Goodtech skal vi ha en høy etisk standard i vår forretningsvirksomhet. Dette er nedfelt i Goodtechs overordnede etiske retningslinjer, og innebærer at vi skal:    

 • Opptre med integritet og ta ansvar for egne handlinger.
 • Være ærlige og redelige overfor alle vi kommer i kontakt med.
 • Følge lover og regler i enhver sammenheng, og ha nulltoleranse for:
  • korrupsjon og bestikkelser
  • hvitvasking, svart arbeid og ulovlig arbeid  
  • menneskerettighetsbrudd og diskriminering
 • Være lojale overfor Goodtech og alltid handle i Goodtech beste interesse.
 • Følge Goodtech sine etiske retningslinjer og de interne instrukser som er gitt for det arbeidet som utføres.
 • Varsle umiddelbart ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører.

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Goodtechs compliance-program skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av konsernets etiske retningslinjer, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på de etiske retningslinjene.  

Goodtech arbeider aktivt med å styrke fokus på HMS. Aktiviteter skal planlegges og utføres slik at ingen blir påført skade eller sykdom, at miljøet ikke forurenses og at materielle verdier ikke skades.

Goodtech har gjennom de siste årene arbeidet med målrettede aktiviteter for å sette HMS-arbeidet i fokus og styrke konsernets sikkerhetskultur. HMS drives i henhold til lover og myndighetskrav, og i henhold til Goodtechs HMS-rutiner i bedriftens styringssystem. HMS er et lederansvar. 

For Goodtech omfatter HMS-begrepet følgende:

 • Sikkerhet for menneskers liv og helse, inkludert arbeidsmiljø
 • Sikkerhet for det ytre miljø
 • Sikkerhet for eiendom og materiell

Dette innebærer målrettede aktiviteter og fokus på å:

 • arbeide for å beskytte miljøet og menneskene, herunder sikkerhet på arbeidsplassen og kontinuerlige forbedringer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
 • sikre at vi har kompetanse til å drive og lede større og/eller komplekse prosjekter
 • sikre og styrke konsernets felles metoder
 • effektivisere og sikre konsernets prosjektgjennomføring
 • forvalte og utvikle konsernets samhandlingssystem med prosesser, strukturer, rutiner og maler.

Goodtech har som målsetning å ha bransjens mest effektive prosjektgjennomføringsmetoder, samt kompetent personell som setter sikkerhet, kundene og medarbeiderne i fokus.
 

 Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2017 2016
 Rapporterte uønskede hendelser (RUH) 353 154
 Rapporterte arbeidsuhell uten fravær (FAC/MTCO) 8 11
 Rapporterte fraværsskader (LTI) 1 2
 Sykefravær 2,9 % 2,9 %


Det siste året har Goodtech hatt et økt fokus på rapportering av ulykker og uønskede hendelser. Alles helse og sikkerhet har høyeste prioritet, og i tillegg til løpende risikovurderinger er det av avgjørende betydning å lære av egne feil.  Dette har Goodtech satt i system gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser og arbeidsuhell. Sammen med løpende kartlegging av risiko og risikoanalyser er dette et viktig virkemiddel i det forebyggende HMS-arbeidet. Arbeidet med å nå Goodtechs visjon om null skader og ulykker på arbeidsplassen fortsetter, og det legges ned betydelige ressurser for å heve HMS-nivået videre. 

Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god. Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.
 

 Ansatte  2017 2016
 Antall ansatte 31.12 325 341
 Andel kvinnelige ansatte 11,4 % 11,4 %
 Aksjonærvalgte kvinner i Goodtechs styre 2 av 5 2 av 5


Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernets kvinnelige ansatte arbeider i dag hovedsakelig innen økonomi og administrasjon. Konsernledelsen besto ved utgangen av året av to kvinner og tre menn.

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 25 til årsregnskapet. 

Miljørapportering

Goodtech bidrar positivt til samfunnets utvikling gjennom å levere kostnadseffektive prosjekter og innovative teknologiløsninger. Samtidig forbruker virksomheten råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport. Det henvises til nærmere redegjørelse for samfunnsansvar i kapittelet om menneske, samfunn og miljø i årsrapporten.

Risikofaktorer og risikostyring 

Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko. Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur, miljø og bruk av innleide ressurser er eksempler på slike.

Goodtech arbeider løpende med å styrke fokus på HMS og compliance som en naturlig del av kulturen i selskapet. Målsetningen er å sikre at konsernet har effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte.Goodtech arbeider derfor aktivt med å håndtere risiko og gjør regelmessige risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen. Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter. Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2017.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned. Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene. Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i gjennomføringen av disse prosedyrene.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og at ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Disse risikoforholdene har høyt fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som gjøres med å forvalte og utvikle prosesser, rutiner, metoder og kompetanse, og som skal sikre fremtidig vekst og inntjening innen kjerneområdene.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta. Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.


Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. Konsernet har  kontinuerlig fokus på likviditetsforbedrende tiltak. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK. For å redusere Goodtechs eksponering mot endringer i rentenivået, er det inngått avtale om fastrente på selskapets langsiktige lån. For øvrig har konsernet lånerammer og låneopptrekk med flytende rente.

Forskning og utvikling 

Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og løsningsorienterte prosjekter. Som eksempel leverer Goodtech egenutviklede teknologiløsninger for høylager, produksjonslinjer og robotceller og industrielle IT-løsninger som Risk Based Management Systems, Manufacturing Execution Systems (MES). 

Eierstyring og selskapsledelse

Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse.

Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 22. mars 2018 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 

Som følge av gjennomførte organisatoriske og rapporteringsmessige endringer med virkning fra 1.1.2017 er strukturen med forretningsområder fjernet, og Goodtech  rapporterer tall for samlet virksomhet i 2017, i tråd med vilkårende for aggregering ihht IFRS8.     

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA 

Goodtech-konsernet viser et årsresultat på NOK -15,1 mill. Resultat per aksje utgjør NOK -0,68 per aksje.

Morselskapet Goodtech ASA viser et årsresultat på NOK -9,2 mill. i 2017 som foreslås dekket av annen egenkapital.

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital ved utgangen av året etter foreslått resultatdisponering utgjør NOK 267,4 mill. 

Hendelser etter årets utløp 

Goodtech har inngått flere nye kontrakter etter årsslutt. 

I februar inngikk Goodtech avtale med Oslo Kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) på oppgradering av styre- og overvåkingssystem på Haraldrud, med tilhørende service- og oppgraderingsavtale. Serviceavtalen løper fra august 2018 til august 2020, og EGE har en uforpliktende opsjon til å forlenge avtalen med ytterligere to pluss to år.

I mars inngikk Goodtech avtale med Haldex AB om leveranse av en komplett monteringslinje for skivebremser. I leveransen inngår både manuelle og automatiske monteringsstasjoner samt robotisert pakking og et komplett sporbarhetssystem. Løsningen skal leveres i løpet av 1. kvartal 2019.

Goodtech har også fått oppdraget med å levere en ny monteringslinje til SEM AB. Løsningen består av en helautomatisert robotisert monteringslinje som skal leveres i løpet av 3. kvartal 2018. 

Konsernets fremtidige utvikling 

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder, og vi opplever et høyt aktivitetsnivå i disse markedene. 
Med utgangspunkt i vår virksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering er Goodtech en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover.

Styrket fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning forventes å få positive effekter på lønnsomheten fremover.    

Styret ser dette som et godt grunnlag for en positiv verdiutvikling for selskapets aksjonærer, og vil legge til grunn en aktiv utbyttepolitikk fra selskapet fremover, tilpasset selskapets resultater og finansielle situasjon.
 

 

Oslo, 22. mars 2018

 

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder 
  Karl-Erik Staubo
Styremedlem
  Anne M. Sødahl Wessel
Styremedlem
         
Vibeke Strømme
Styremedlem
  Terje Thon
Styremedlem
  Rolf Johansson
Styremedlem, ansattes representant
         

 
      Eric Staurset
Konsernsjef